Výročí 10 let od katastrofálních povodní na Rychnovsku

V noci z 22. na 23. července 1998 přecházela přes Českou republiku studená fronta, doprovázená převážně v podhůří Orlických hor silnou bouřkovou činností. Přívalové srážky mimořádné intenzity vyvolaly extrémně rychlé a prudké vzestupy hladin na všech vodních tocích. Škody, které povodeň způsobila, byly obrovské. Nejpostiženější obcí byl Kounov, kterému se od té doby přezdívá české Troubky. Lesy České republiky, s. p., musely do následných oprav na drobných vodních tocích ve své správě investovat bezmála 100 milionů korun.

Přívalové srážky mimořádné intenzity i vydatnosti, které v průběhu noci spadly na návětrné straně severozápadní části Orlických hor a jejich podhůří, dosáhly za 8–10 hodin svého trvání dosud nezaznamenaných úhrnů (Deštné v Orlických horách 204 mm). Mimořádnou ničivou sílu se zcela destruktivním charakterem měl povodňový průtok zejména v horních úsecích zasažených vodních toků, a to Hluky, Kamenický, Farský, přítoky Bělé, Osečnický, Koutský, Bačetinský, Bělidlo, Sedloňovský. Došlo tak k výrazné a velmi ničivé vodní erozi s následným transportem splavenin. V pohybu byly i balvany o hmotnosti několika tun. Desítky tisíc m³ erodovaných hmot bylo odplaveno níže po proudu. Velká rychlost postupu povodňové vlny 5m/sec ničila vše, co jí stálo v cestě. Na majetku Lesů České republiky, s. p., povodeň poničila potoční koryta a břehové porosty. Zničeny byly také obecní komunikace, mosty i řada obytných domů.

K odstranění vzniklých povodňových škod na Rychnovsku přistoupily Lesy České republiky, s. p., na drobných vodních tocích ve své správě, respektive v obcích nejvíce postižených – Kounov, Dobré, Deštné v Orlických horách, Olešnice v Orlických horách, a dále Sedloňov, Osečnice, Val u Dobrušky a ostatních. Bezprostředně po průchodu povodňové vlny byly zahájeny záchranné a zabezpečovací práce, které měly za úkol uvolnění koryt a zajištění jejich funkčnosti. Následně byly na poničených vodních tocích vybudovány retenční přehrážky se záchytným prostorem. Každoročně při zvýšených průtocích působených jarním táním sněhu nebo přívalovými srážkami dochází v těchto retenčních přehrážkách k zadržení několika stovek m³ splavenin, čímž je ochráněno koryto i obce níže po proudu. Na poničených místech musely být znovu založeny břehové porosty, které mají stabilizační funkci.

Lesy České republiky, s. p., do následných oprav investovaly bezmála 100 milionů korun. Prvotní zabezpečovací práce na korytech vodních toků si vyžádaly finanční částku v celkové výši 10 milionů korun. Na odstranění povodňových škod v obcích bylo vynaloženo téměř 85 milionů korun. Lesy České republiky, s. p., jako přímou pomoc občanům nejvíce postižených obcí poskytly finanční prostředky ve výši 1,1 milionu a zároveň nabídly dřevní hmotu za symbolickou finanční částku.

Odbornou správou drobných vodních toků se v Lesích České republiky s. p. zabývají správy vodních toků, kterých je sedm, rozdělených dle jednotlivých povodí (povodí Ohře, Berounky, Vltavy, Labe, Dyje, Moravy a Odry). Zajišťují vlastní správu toků, péči o jejich doprovodnou zeleň a investorskou činnost při realizaci úprav toků. Mimo to se starají o ekologické činnosti spojené s vodním hospodářstvím, jako je například reintrodukce ohrožených druhů či likvidace nepůvodních druhů rostlin.

Bližší informace:

Bc. Radek Drahný, tiskový mluvčí Lesy České republiky, s. p.
tel.: 724 623 858


e-mail: mluvci@lesycr.cz