Demonstrační objekt Buchlov

Datum publikace:

Z popudu ministerstva zemědělství probíhá v posledních letech rozšiřování sítě demonstračních objektů přírodě bližších forem hospodaření v různých přírodních lesních oblastech, zejména v lesích ve vlastnictví státu. Praktickým založením demonstračních objektů, zpracováním dat a jejich aktualizací byl pověřen Ústav pro hospodářskou úpravu ve spolupráci s vlastníky lesů. Ke spolupráci při vytvoření demonstračního objektu v přírodní lesní oblasti 36 – Středomoravské Karpaty byla pobočkou Ústavu v Kroměříži přizvána lesní správa Buchlovice.

Hlavní kritéria pro výběr demonstračního objektu jsou:
  • lokalita je svými prvky charakteristická pro převládající hospodářský soubor v dané lesní oblasti
  • optimálním objektem je ucelený komplex jednotek rozdělení lesa s výměrou alespoň v řádu desítek hektarů
  • v objektu je dostatečné zastoupení dřevin charakteristických pro stanoviště, dostatečný věkový rozsah nebo strukturní diferenciace schopná charakterizovat obnovní způsoby i výchovu
  • ve vybrané lokalitě je alespoň započato s odklonem od klasických holosečných způsobů a je postupováno s maximálním uplatněním přirozené obnovy stanovištně vhodných dřevin s cílem zvýšení výškové, tloušťkové a věkové různorodosti.

přirozená obnova pod mateřským porostem

postupující přirozná obnova listnatých dřevin

Demonstrační objekt nazvaný Buchlov, byl umístěn do centrální části pohoří Chřiby, na území stejnojmenného revíru Buchlov a je vymezen na ploše asi 170 ha. Zahrnuje ukázky podrostního hospodářství v listnatých porostech na živných stanovištích středních poloh. Lesnické hospodaření se věnuje zejména podpoře a zachování místního bohatého genofondu listnatých dřevin převažujícího třetího lesního vegetačního stupně.

Dosavadní hospodaření na revíru Buchlov

Revír Buchlov byl od nepaměti součástí buchlovického panství a velkostatku. V majetku posledních vlastníků Berchtoldů byl v letech 1800 až 1945. Lesní hospodářství tehdejšího panství bylo vesměs konzervativní, spoléhali především na přirozené zmlazení listnáčů a v okrajových částech lesa se pěstovaly pařezinové porosty. K výsadbě čistých smrkových porostů na malých plochách došlo až na konci 19. století. K další významné přeměně původních listnatých porostů na smrkové došlo až za hospodaření bývalého lesního závodu Buchlovice v druhé polovině dvacátého století.

Základní údaje o revíru Buchlov

Revír Buchlov je součástí lesní správy Buchlovice. Revír se nachází na území okresu Uherské Hradiště ve Zlínském kraji. Výměra lesních porostů revíru ve vlastnictví státu činí 1405 ha. Zároveň je vykonávána odborná správa na několika hektarech v nestátních lesích. Celý revír se nachází v centrální části pohoří Chřiby a tvoří souvislý komplex lesů.

Klimatické i přírodní podmínky na revíru jsou velmi vyrovnané. Rozpětí nadmořských výšek je 270 – 500 m n. m. Průměrné srážky jsou asi 650 mm ročně. Průměrná roční teplota je asi 8 °C. Chřiby jsou významně ovlivňovány teplou panonskou oblastí od jihovýchodu. Převažujícím lesním vegetačním stupněm je dubobukový (více než 90 %) s dominantními bohatými stanovišti na živiny. Dřevinná skladba se velmi blíží přirozenému zastoupení dřevin a vyznačuje se vysokou stabilitou, trvalostí a bezpečností produkce. Převládají porosty středního věku, je mírný nedostatek mýtních porostů. Doporučená plocha roční obnovy je asi 11 ha. Doporučený hospodářský způsob podrostní převládá na 85% plochy revíru. Celková zásoba dříví k 1. 1. 2015 byla 409.323 m3.

Současná dřevinná skladba za revír:
BK DBz HB JV ost.
list.
Jehličnaté
celkem
SM JD BO MD ost.
jehl.
Listnaté
celkem
ha 573,12 255,08 121,62 7,02  30,27 199,88 2,27  91,31 118,26 1,75 
% 40,9 18,2 2,2 0,5 2,2 70,5 14,3 0,2 6,5 8,4 0,1 29,5

Do kategorie lesa hospodářského spadá 46 % porostní plochy a 54 % plochy jsou lesy zvláštního určení. Zejména je to genová základna Buchlov pro buk, dub zimní a habr. Demonstrační objekt je celý umístěn v rámci genové základny. Výše uvedené údaje za revír plně korespondují i s podmínkami na ploše demonstračního objektu Buchlov.


porost původních dřevin středního věku

výchova v porostu do 40 let věku

Dlouhodobé cíle hospodaření

Zakládání a výchova stabilních listnatých a na vhodných stanovištích i smíšených lesních porostů. Maximální využívání ohromného potenciálu přirozené obnovy v původních listnatých porostech, a to i mimo genovou základnu, s využitím všech výhod porostů vznikajících z přirozené obnovy.

Snahou bude zvýšit zastoupení původního dubu zimního až o několik procent. Dub produkuje ceněné dříví, v Chřibech je v produkčním optimu a zároveň může lépe odolávat případné klimatické změně. Nepůvodní smrkové porosty postupně přeměnit na listnaté nebo alespoň smíšené. Na vhodná stanoviště vnášet jedli. Plně využívat maloplošný podrostní hospodářský způsob i s prvky nepasečných forem.

Trasu po demonstračním objektu Buchlov tvoří 16 stanovišť, která zahrnují všechna vývojová stádia lesního porostu. Jedna z ukázek je malá lesní školka. Demonstrační objekt včetně exkurzního průvodce byl vytvořen v roce 2015.

Ing. Michal Charvát
revírník, LS Buchlovice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód