Doupné stromy v hospodářském lese

Datum publikace:

Co jsou vlastně doupné stromy a proč je takto nazýváme? Jedná se o stromy, torza stromů s dutinami vhodnými pro hnízdění dutinových ptáků. Na LS Znojmo, revíru Štítary je od roku 2008 evidováno 48 doupných stromů a jejich obsazenost se pohybuje okolo 90 % ročně.

 

Dutiny v doupných stromech vznikají jak přirozeně vypadáváním větví, hnilobným procesem, tak také vydlabáváním datlovitými ptáky, jako jsou např. datel černý, žluny, či strakapoudi. Díky tomu mohou v dutinách stromů hnízdit různé druhy ptáků, kteří jsou úzce vázáni na hnízdní dutiny a přitom nejsou sami schopni je vydlabat. Jde např. o holuba doupňáka, sýkory, brhlíky, lejsky, ale i sovy jako je např. puštík či sýc.

Z celkového množství 186 ptačích druhů v ČR pravidelně hnízdících jich asi 40 využívá ke hnízdění dutiny. Při výchovných a obnovních těžbách je důležité tyto stromy vyhledávat a posléze vyjímat z těžby. Optimální množství doupných stromů je pět kusů na hektar. Značíme je modrými trojúhelníky. Evidence doupných stromů se zákresem do porostních map je samozřejmostí, následně totiž umožňuje každoroční vyhodnocení hnízdění ptáků v dutinách těchto stromů. Počítá se zde mimo jiné počet vletových otvorů, druh hnízdících ptáků a jejich množství.

Hnízdící druhy ptáků se postupem času na stromě mění, převládají zde však sýkory společně s brhlíky a v nemalém počtu i holubi doupňáci. Na lesní správě Znojmo byl při každoročních kontrolách zjištěn i fakt, že dutiny neslouží pouze ke hnízdění a úkrytu dutinových ptáků, ale využívají je i veverky, plhové či lesní myšice a netopýři, také vosí a sršní hnízda nejsou výjimkou.

Jako vhodná varianta se jeví kombinace doupných stromů s vyvěšenými budkami různých druhů – se sýkorníky, s polobudkami pro rehky a budkami s větším vletovým otvorem pro doupňáky popř. sýce. I zde platí pravidlo, že by počet doupných stromů společně s budkami neměl překročit pět kusů na hektar. Vyvěšování ptačích budek je však časově náročnější vzhledem k jejich údržbě – nutností je i jejich pravidelné čištění na přelomu léta a podzimu z důvodu šíření nepříjemných parazitů. Další nevýhodou ptačích budek je také skutečnost, že někteří ptáci hnízdící v dutinách stromů budky přijmou za své hnízdiště jen zcela výjimečně.

Důležité je především umístění doupných stromů. Nejlepší variantou je lokalizace uvnitř porostů či na pasekách, nemusí se jednat vždy o jednotlivé stromy, je možno ponechat i menší skupinky stromů, které do budoucna uchováme přirozenému dožití. Z důvodu bezpečnosti návštěvníků není však vhodné doupné stromy ponechávat podél turistických a naučných stezek či cyklostezek. Omezení těžeb v dotčených porostech v období hnízdění zvlášť chráněných druhů ptáků by mělo být samozřejmostí.

Ochrana doupných stromů má tedy svůj smysl, neboť zachováváme přirozené hnízdiště dutinovým ptákům, kteří do lesa bezesporu patří. O jejich významu a užitečnosti pak bylo napsáno mnohé.

Petr Bartes,
revírník, LS Znojmo

Popis fotografií (shora dolů):
– Nevhodně ponechaný doupný strom v blízkosti cyklostezky.
– Doupný strom s označením a evidenčním číslem.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód