Ledovková kalamita na Lesní správě Náměšť nad Oslavou

Datum publikace:

Začátkem prosince loňského roku byly porosty na území spravovaném Lesní správou Náměšť nad Oslavou zasaženy ledovkovou kalamitou.

 

Způsob a rozsah poškození porostů byl odlišný. Škody vznikly bez ohledu na stanovištní podmínky a dřevinnou skladbu. Poškozené byly smrkové monokultury, borové mlaziny, ale i listnaté porosty. U listnatých porostů mělo zásadní vliv na poškození nasycení nezamrzlé půdy vodou. Smrk byl poškozen vrcholkovými zlomy především ve starších porostech. Zlomením vrcholů vzniká škoda ztrátou přírůstu a zhoršením kvality kmene, neboť dřevo v místě zlomu bývá napadeno hnilobou. Borovice byla nejvíce poškozena v mlazinách a tyčkovinách, kdy byly celé porosty vyvráceny nebo ohnuty pod tíhou ledovky. Nejvíce překvapující byl rozsah a způsob poškození listnatých porostů, kdy se většina dřevin ukázala spíše jako meliorační než zpevňující. Listnaté porosty byly v menším množství rozlámané, ve větší míře však vyvrácené. Převaha vývratů v dubových i bukových porostech postrádá logiku. Porosty byly založeny kvalitním sadebním materiálem na vhodném stanovišti a řádně vychovávané.

Při zjišťování rozsahu škod a následném zahájení zpracování bylo nemožné, nevšimnout si rozrušení kolegů revírníků, kteří byli u zakládání porostů, u jejich výchovy a takřka každý den sledovali a usměrňovali vývoj svěřené části lesa. Těšili se, až předají spravovanou část lesa svým nástupcům, kteří jejich práci náležitě zhodnotí. Je těžké, vidět lesníka, který tráví veškerý volný čas v lese, jak stojí u poškozeného porostu a jen stěží zatlačuje slzy v očích. Po chvíli rozjímání však již musí plánovat způsoby a postup prací při odstranění škod a zakládání nových porostů.

Škody se na území LS Náměšť po upřesněných odhadech vyšplhaly na 55 000 m³. Jedná se o největší poškození způsobené abiotickými činiteli za posledních deset let.

Průběh zpracování kalamitního dříví je uspokojivý, práce byly zahájeny dodavatelem prací na komplexní zakázce bezodkladně. Na zpracování kalamity bylo nasazeno osm harvestorových uzlů a došlo rovněž k posílení kapacit v řadách dřevorubců. Za stávajících příznivých podmínek bude kalamitní dříví ze zimního období zpracováno v zákonném termínu do 31. května, resp. do 30. června tohoto roku v polohách nad 600 m nad mořem.

Ledovkovou kalamitou bylo bez nadsázky, více či méně, zasaženo celé území LS Náměšť nad Oslavou. Výše škod je zarážející, především z důvodu, že se nejedná o jiné z abiotických činitelů, které na našem území způsobují opakovaně škody většího rozsahu. Nejednalo se o vítr ani o námrazu, případně o kombinaci těchto vlivů. Váha ledu na korunách stromů v kombinaci s nezamrzlou půdou nasycenou vodou se ukázali jako fatální bez ohledu na věk, rozlohu, zakmenění a dřevinnou skladbu porostů. Je pravděpodobné, že se změnou klimatu budou nepředvídatelné povětrnostní vlivy získávat na významu a budou se opakovat. Povinností nás lesníků je, těmto škodám pokud možno předcházet a hospodařit ve spravovaných lesích v souladu sSturmpercht & Rauhnacht principy trvale udržitelného hospodaření.

Michal Toufar, DiS.
zástupce lesního správce,
LS Náměšť nad Oslavou

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód