Lesníci z Kladské podporují rozvoj ptactva zdejších lesů

Datum publikace:

Rozsáhlé a hluboké lesy náhorních plošin Slavkovského lesa obývají mnohé druhy z živočišné říše. Výraznou a podstatnou část z nich tvoří ptáci zdejších lesů, hájů i luk, a lesníci pečují o zlepšení jejich hnízdních možností.

 

Ptáci spolu s hmyzem představují pestrou směsici živočišných druhů, kterým se podařilo podmanit si vzdušný prostor zdejší krajiny. S příchodem jarního období, kdy vláda zimy již nadobro skončila, se do zdejších lesů navracejí mnohé ptačí druhy, aby zde založily nové pokolení a vyvedly mláďata. Společně se zde přezimujícími ptačími druhy vytvoří společnou rodinu, čítající více jak 40 druhů.

Mnohé zde žijící ptačí druhy se výraznou měrou podílí na uchování optimálního zdravotního stavu místních lesů. Ke své obživě sbírají larvy hmyzu, vajíčka škůdců, vlastní drobný hmyz, housenky škodlivých motýlů, semena rostlin a plody trav, keřů a stromů. Podílí se tak na udržení rovnovážného stavu ve zdejších lesích, kdy škůdci lesů jsou udržování v takovém množství a stavu, že nedochází jejich činností k zásadnímu narušení a poškození zdejších lesů.

Za posledních 200 let došlo k výrazné obměně druhového složení zdejších lesů. Původní smíšené lesy s výrazným podílem listnatých stromů se postupně přeměnily na převažující jednolité jehličnaté monokultury s dominancí smrkových a borových porostů. Absence většího podílu starších listnatých stromů podstatně omezila hnízdní možnosti zdejšího ptactva. Přirozené dutiny, škvíry a rozpadající se kmeny jsou v jehličnatých lesích v mnohem menší míře, nežli by bylo pro zdejší ptactvo optimální a potřebné.

Pracovníci Lesního závodu Kladská se snaží tento stav ve prospěch ptactva zlepšit. Uvědomují si přínos ptáků pro zdejší lesy a napomáhají jim instalováním ptačích budek, které částečně mohou nahradit chybějící přirozeně vzniklé úkryty, vhodné pro zahnízdění a vyvedení mláďat.

Lesníci mají přehled o jednotlivých ptačích druzích ve zdejších lesích, znají jejich potřeby, místa výskytu a přibližné početní stavy. Zvláště se zaměřují na druhy vzácné a méně časté. K nim patří především sovy a holuby. Noční sovy zdejších lesů, jako jsou sýc rousný, sýček obecný, kulíšek nejmenší a puštík obecný, odlovem myšovitých hlodavců snižují ztráty a poškození nově vysázených stromků, kdy hlodavci mnohdy překoušou kořeny a způsobí uhynutí vlastních sazenic.

Z větších ptačích druhů to jsou holub hřivnáč a holub doupňák. K menším druhům lze připočíst například sýkory modřinky, parukářky, babky a koňadry. K dalším drobným pěvcům zdejších lesů patří šoupálci, pěnkavy. Okraje lesů obývá brhlík lesní, čížek lesní, rehek domácí a zahradní, konipas bílý a luční, a jeden z našich nejmenších ptáčku, králíček obecný. Z datlovitých ptáku, jsou nejčastěji k zahlédnutí datel černý, žluna zelená, strakapoud velký, prostřední a malý. Mezi nejvzácnější patří i v posledních letech se objevující datlík tříprstý.

Ti všichni potřebují ke svému hnízdění přirozené úkryty a v případě jejich nedostatků využívají budky rozvěšené našimi lesníky. Rozvěšované budky mají různé tvary a velikosti, které odpovídají potřebám jednotlivých ptačích druhů. Největší z nich jsou určeny pro holuby a sovy. Jsou vyvěšovány podél lesních cest a průseků do větších výšek. Pro menší druhy jsou určeny typy budek nazvaných sýkorník, rehkovník a šoupálek. Při vyvěšování lesníci upřednostňují místa na okrajích mladších smrkových porostů, kde chybí vhodné přirozené dutiny. Budky umísťují ve vzdálenostech mezi sebou od 70 do 100 metrů. Při rozmísťování budek pro sovy a holuby, spolupracují zaměstnanci Lesního závodu Kladská s ornitology CHKO Slavkovský les, kteří jsou nápomocni jak při výběru nejvhodnějších míst, tak při vlastním vyvěšování a následné kontrole obsazenosti jednotlivých budek.

V posledních dvou letech byly takto rozvěšeny budky především v okolí osady Kladská, kolem Pramenů, Lazů a bývalé Čisté. Dále v přírodních rezervacích Vlček a Mokřady pod Vlčkem, podél plavebního kanálu Dlouhá stoka a v břehových porostech Velké Libavy na polesí Kostelní Bříza. Celkem vyvěsili lesníci Lesního závodu Kladská bezmála 500 budek, z nichž pro nejvzácněji se vyskytující sovy a holuby bylo 120 kusů.

Zároveň s budkami pro ptačí osídlence jsou v malé míře rozmístěny na vhodných místech i úkryty pro netopýry. Celkem dosud těchto úkrytů pro netopýry vyvěsili lesníci 20 kusů, převážně v nejbližším okolí Kladské nedaleko vodních ploch a potoků.

Tyto aktivity jsou prováděny v rámci Programu 2020, který podnik Lesů České republiky,s.p., vytvořil právě pro tyto účely, jako mimoprodukční přínos lesů pro širokou veřejnost a návštěvníky lesů.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód