Lesy a rezervace

Datum publikace:

Lesní správa Karlovice, je specifická úzkou vazbou mezi lesnickým hospodařením a zájmy ochrany přírody. Podstatnou část rozlohy lesních porostů na této správě tvoří zvláště chráněná území (ZCHÚ) s nejvyšším stupněm ochrany – národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR) a území 1. a 2. zóny chráněné krajinné oblasti Jeseníky (CHKOJ). Tato území tvoří více než třetinu rozlohy lesní správy (LS). V několika poznámkách si připomeňme, jaké důsledky tento stav představuje pro návštěvníky lesů a pro lesnický personál, který plánuje a řídí lesnické hospodaření.

 

Turisté a návštěvníci lesů, ale i občané žijící v oblasti jistě ocení relativní zachovalost přírodního prostředí, malebnou krajinu a malebné partie zachovalých částí lesa s věkovitými stromy, na druhé straně však budou muset respektovat určitá omezení. Mimo činností, které jsou lesním zákonem zakázány v hospodářských lesích, jsou zde omezeny další lidské aktivity. Nejpřísnější stupeň ochrany přírody je uplatněn v NPR Praděd, jejíž část o výměře 425 ha se rozkládá na území LS Karlovice. V NPR je zakázáno nejen vjíždět, ale i vstupovat mimo vyznačené cesty, provozovat některé sporty a outdoorové aktivity (táboření, horolezectví, paragliding) a rovněž je zakázáno sbírat lesní plody. Předmětem ochrany v této NPR, která je v rámci soustavy Natura 2000 zahrnuta do Evropsky významné lokality (EVL) Praděd jsou především unikátní a vzácné biotopy, např. alpínská a boreální vřesoviště, aktivní vrchoviště a další. Vyskytuje se zde řada vzácných chráněných druhů fauny a flory, dokonce s autochtonními druhy (nejsou rozšířeny nikde jinde než v konkrétní lokalitě).

Poněkud mírnější režim ochrany je v PR, kde je již například povoleno, resp. není zakázáno sbírat lesní plody a pohybovat se mimo značené a turistické stezky. Málo je veřejnosti známo, že každá NPR a také PR má svoje ochranné pásmo, které leží vně jejich hranic. Toto ochranné pásmo, pokud není zvláště vyhlášeno, má šířku 50 m a platí v něm stejný režim ochrany, jako uvnitř rezervace. Lesnicky významné přírodní rezervace na území LS Karlovice jsou: PR Suchý vrch, která se rozkládá v severní části správy a její část leží již na území sousední LS Město Albrechtice, PR Karlovice-sever na jižním svahu údolí mezi Vrbnem a Karlovicemi, PR Skalní Potok poblíž osady Bílý Potok a PR Jelení bučina poblíž známé „Sedlové chaty“. V rámci systému Natura 2000 jsou vyhlášeny na území LS ještě dvě další EVL, a to EVL Karlova Studánka, rozkládající se po levé straně mezi Karlovou Studánkou a Hvězdou s výskytem čolka karpatského a EVL Suchá Rudná – zlatý lom poblíž stejnojmenné obce s výskytem čolka velkého a archeologicky významnou lokalitou historické těžby zlata.

Lesnické hospodaření v ZCHÚ je v určité míře nutné – téměř všechny porosty byly již v minulosti lidskou činností dotčeny. Nejsou zde doposud vyhlášeny žádné bezzásahové zóny, ale správným hospodařením jsou podporovány přirozené procesy a žádoucí dřevinná skladba. Tyto zásady jsou zakotveny v tzv. plánech péče pro jednotlivé rezervace a zpracovává je příslušný orgán ochrany přírody. Lesnický personál zde musí při projektování a realizaci lesnického hospodaření vedle lesního hospodářského plánu respektovat nejen lesní zákon a související předpisy, které zahrnují jeden další zákon a nejméně osm prováděcích vyhlášek, ale také Zákon o ochraně přírody a krajiny a příslušná rozhodnutí vydaná orgány ochrany přírody v souladu s tímto zákonem. Omezení lesnického hospodaření není ve všech ZCHÚ stejné a zahrnuje jednak omezení těžby, omezení nakládání s pokáceným dřívím (ponechávání v porostech k zetlení), omezení používání chemických prostředků (pouze na zvláštní povolení), omezení, případně zákaz některých opatření proti kůrovcům, preference tzv. nedestruktivních metod.

Častým předmětem sporů s orgány ochrany přírody je zpřístupnění porostů pro lesní mechanizaci tzv. přibližovacími linkami. Preferování nepasečného způsobu hospodaření s důrazem na přirozenou obnovu lesa si ovšem klade vysoké nároky na zvolenou přibližovací technologii a ne vždy je použití pouze koňských potahů s ohledem na přibližovací vzdálenosti a poškození kořenových náběhů přibližováním vhodné. Mimoto je zákonnou povinností lesního hospodáře zpracovávat kůrovcem napadené dříví. Byť tato opatření znamenají v určité míře zásah do půdního krytu, který je patrný i delší dobu, z hlediska lesnického opatření jsou v určitém rozsahu nezbytná.

Ing. Zdeněk Liška

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód