Lesy České republiky finalistou NATURA 2000 Award 2015

Datum publikace:

Jedním z třiadvaceti finalistů druhého ročníku prestižní evropské soutěže Natura 2000 Award 2015 se stal i sasko–český projekt zaměřený na revitalizaci rašelinišť mezi Horou sv. Šebestiána a Satzung. Vítězné projekty byly v Bruselu vyhlášeny 21. května v předvečer Mezinárodního dne biologické rozmanitosti OSN.

 

Realizátory projektu uskutečněného v letech 2012 až 2014 v centru Krušných hor byly Saské státní lesy (Sachsenforst) a podnik Lesy České republiky. Natura 2000 Award (Cena Natury 2000) je udělována za úspěchy v ochraně evropského přírodního dědictví v soustavě území Natura 2000. V letošním roce bylo přihlášeno celkem 93 projektů z celé Evropy, v pěti kategoriích. Jedním z nich byl i sasko-český projekt Reviving peat grounds in Central Ore Mountains, přihlášený jeho vedoucím partnerem v kategorii Přeshraniční spolupráce a vytváření sítí. Na slavnostním ceremoniálu, konaném dne 21. 5. 2015 v Bruselu, byli vyhlášeni vítězové jednotlivých kategorií. Přestože se nakonec vítězem v této kategorii stal projekt DANUBEPARCS, zahrnující celkem 9 států, samotná nominace do finále této prestižní evropské ligy v ochraně přírody je bezpochyby významným oceněním všech organizací i jednotlivců, kteří se na našem společném projektu podíleli.

Sasko-český projekt s názvem Revitalizace rašelinišť mezi Horou Sv. Šebestiána a Satzung (Revitalisierung der Moore zwischen H. Sv. Sebestiana und Satzung) sestával z přípravné fáze (2010 – 2012), v rámci níž byly na obou stranách česko-saské hranice zajišťovány nezbytné průzkumy zájmového území. To se rozprostírá na hřebeni Krušných hor mezi obcemi Satzung (SRN) a Hora Sv. Šebestiána (ČR). Objednatelem průzkumů na české straně byl Krajský úřad Ústeckého kraje. Lesy ČR v této fázi poskytovaly součinnost bez začlenění mezi oficiální projektové partnery. Poté následovala fáze realizační (2012 – 2014), která probíhala za aktivní spolupráce celkem 6 partnerů, z toho 4 ve Svobodném státě Sasko a 2 v České republice. Vedoucím partnerem byl Staatsbetrieb Sachsenforst, Forstbezirk Marienberg (Marienberg). Dalšími saskými projektovými partnery byli Landesdirektion Sachsen (Chemnitz), Zweckverband Naturpark Erzgebirge/Vogtland (Schlettau) a Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Dresden). Projektovými partnery v České republice byli Lesy ČR a Ústecký kraj.

Podstatné části zájmového území na německé straně náleží do ptačí oblasti Krušnohorský hřeben u obce Satzung (Erzgebirgskamm bei Satzung). Revitalizovaná rašeliniště jsou součástí evropsky významných lokalit „Rašeliniště a rašelinné lesy u obce Satzung“ a „Horské louky v okolí obcí Rübenau, Kühnhaide a Satzung“ („Moore und Moorwälder bei Satzung“ und „Bergwiesen um Rübenau, Kühnhaide und Satzung“). Rašelinné komplexy „Schwarze Heide“ a „Kriegswiese“ jsou od roku 1967, resp. 1961 chráněny jako přírodní rezervace. Tři čtvrtiny renaturované plochy jsou ve vlastnictví Svobodného státu Sasko a jsou spravovány a obhospodařovány státním podnikem Sachsenforst. Ostatní plochy jsou ve vlastnictví soukromých osob, popř. obcí. Na německé straně byla provedena aktivní revitalizační opatření v 10 rašeliništích na celkové ploše zhruba 200 ha.

Na české straně se projektová opatření týkala výhradně pozemků ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit Lesů ČR, v obvodu Lesní správy Klášterec nad Ohří. Proběhla revitalizace části Rašeliniště pod Jelení horou v okrese Chomutov, na celkové ploše cca 10 ha. Území je součástí ptačí oblasti Novodomské rašeliniště – Kovářská, ramsarského mokřadu Krušnohorská rašeliniště (2006) a přírodní rezervace Prameniště Chomutovky (2012). Rašelinné biotopy v tomto území byly v minulosti narušeny sítí odvodňovacích příkopů, v důsledku čehož docházelo k degradačním mineralizačním procesům. Samovolné zanášení probíhalo velmi pomalu a v erozně exponovaných strmých částech příkopů bylo nereálné. Proto bylo rozhodnuto o uzavření příkopů o celkové délce 2 400 m souborem 281 sypaných, prkenných nebo kombinovaných hrazení, která mají za cíl zadržet a zpomalit odtok povrchové vody a postupně obnovit původní biotopy. Za účelem ověření funkčnosti provedených opatření bude probíhat následný monitoring, zajišťovaný opět Krajským úřadem Ústeckého kraje. Dalším opatřením byla obnova konektivity rašelinišť na obou stranách státní hranice obnovením propustku pod lesní cestou Jilmová. Celkové náklady na projekt Revitalizace rašelinišť mezi Horou Svatého Šebestiána a Satzung – realizační fáze u Lesů ČR činily 2 405 288 Kč, z toho dotace z ERDF 74 327 EUR (2 035 453 Kč).

Více informací o projektu, včetně rozsahu opatření na saské straně a závěrečné publikace z jeho realizační fáze, je k dispozici zde.

V návaznosti na dosavadní úspěšnou spolupráci mezi Saskými lesy a Lesy ČR probíhají jednání o přípravě další spolupráce v oblasti Krušných hor, mimo jiné s cílem aktivní podpory zdejší populace tetřívka obecného, která je jednou z posledních vitálních populací tohoto druhu ve střední Evropě.

Další informace

V rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, Programu ZIEL 3 / CÍL 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007-2013 mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko, se v programovacím období 2007 – 2013 uskutečnilo celkem 239 projektů. Lesy České republiky se zapojily jako projektový partner do 3 projektů – viz níže:

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód