Lesy ve správě Krajského ředitelství Plzeň

Datum publikace:

Lesy KŘ Plzeň se nacházejí převážnou měrou v Plzeňském kraji, jen malými výměrami zasahuje do kraje Karlovarského, Jihočeského a Středočeského. Plzeňský kraj je krajem velmi lesnatým, lesnatost dosahuje 39 %. Průměrná porostní zásoba dosahuje 230 m³/ha, v lesích převládá smrk 59 % a borovice 25 %, 11 % je listnáčů, nejvíce BK a DB – 3 %.
cerne-jezero-301.jpg 

Krajské ředitelství  (KŘ) Plzeň sídlí spolu s pracovištěm Správy toků (ST) – oblast povodí Vltavy Benešov, detašované pracoviště Plzeň v Sukově ulici č. 40 v Plzni.

KŘ Plzeň spravuje 135.000 ha lesa v majetku státu a dále vykonává funkci odborného lesního hospodáře (OLH) na 18 000 ha pro 13.227 vlastníků. Státní lesy představují 18   % rozlohy Plzeňského kraje, tedy zhruba polovinu lesní půdy v kraji spravují LČR, s. p.

Z pěstebních lesních oblastí (PLO)má největší zastoupení 6 – Západočeská pahorkatina 48   %, 11 – Český les 30   %, 13 Šumava 11   %, 12 – Předhůří Šumavy 4   % a 7 – Brdská vrchovina 3   %. Převažující hospodářskou dřevinou je jednoznačně smrk, za ním následuje borovice, která je v Plzeňském kraji významnou dřevinou a u LS Plasy a Stříbro představuje téměř 50   % těžeb i zastoupení.

Těžba  KŘ se pohybuje kolem 800.000 až 850.000 m³. Podíl nahodilé těžby běžně kolem 25   %, v roce 2007 byly postiženy kalamitou Kyrill všechny LS, podíl nahodilé těžby byl více než 90   % a těžba dosáhla téměř 1.200 tis. m³. Přirozená obnova lesa je kolem 20   % ročně.

Velká rozloha a rozmanité přírodní podmínky předurčují množství zajímavostí v regionu. Nejnižší bod KŘ leží na Berounce na LS Přeštice (250 m n. m.), nejvyšší je v NPR Černé a Čertovo jezero na Jezerní hoře 1343   m n. m. Výškový rozdíl KŘ je 1100   m, což předurčuje značný rozsah způsobů hospodaření, typů lesa a stanovišť vhodných pro jednotlivé dřeviny.

Každá správa má specifické hospodaření. Na Šumavě a v Českém lese se dobře využívá přirozená obnova (PO) lesa, na LS Železná Ruda a Klatovy je v šumavských honitbách již značně zredukován stav zvěře a to umožňuje přirozenou obnovu nejen SM, ale i JD, BK, JV – návrat k hercynské směsi. Na LS Stříbro jsou k vidění vynikající výsledky v přirozené obnově borovice vedle porostu na násecích. U LS Plasy pracují s PO borovice a dubu pod porosty, atd.

V oblasti KŘ Plzeň se nachází tři národní přírodní rezervace – NPR Černé a Čertovo jezero (LS Železná Ruda), Bílá Strž (LS Klatovy) a Chejlava (LS Klatovy) – a značné množství přírodních rezervací. Velká část lesů ve správě LČR patří do CHKO Šumava a od 1. 8. 2005 také CHKO Český les.

prirozena-obnova-smrku_288x193.jpg    prirozena-obnova-buku_288x193.jpg přirozená obnova smrku                                                            přirozená obnova buku

Důležitou součástí činnosti všech organizačních složek LČR v rámci kraje jsou aktivní opatření k podpoře mimoprodukčních funkcí lesa (Program 2000). Jedná se především o opravy cyklotras, turistických tras, studánek a jiných objektů v lesích.

Vzhledem k tomu, že na území Plzeňského kraje bylo každoročně z prostředků LČR uvolňováno až 2,5 miliónu korun na tyto potřeby, vystavělo se pro návštěvníky lesa i mnoho nových objektů – altánky, přístřešky, lavičky, vyhlídky a další. V posledních letech se vkládané prostředky zdvojnásobily. Lesy ČR z programu 2000 financovaly také výstavbu naučných stezek nebo se na této výstavbě v lesích podílely. Prostředky programu 2000 jsou směrovány především do hojně navštěvovaných oblastí, ať je to Šumava a Pošumaví, Český les, severní Plzeňsko nebo Tachovsko. Všude v Plzeňském kraji se dnes jako návštěvníci lesa můžeme setkat s altánky, vyhlídkami a studánkami s označením LČR, a tato místa jsou veřejností ceněna jako místa odpočinku a zpříjemnění pobytu v lesích.

V poslední době se velmi rozvíjí rekreační cykloturistika, ke které jsou využívány lesní cesty a cyklotrasy procházející lesem. Novým hitem je hipoturistika. Pro rok 2010 je v rámci celkového rozpočtu vyčleněno téměř 5 mil. Kč pro podporu těchto mimoprodukčních funkcí lesa a plnění cílů veřejného zájmu na lese.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód