NATURA 2000 – Ptačí oblast Horní Vsacko – z pohledu legislativy

Datum publikace:

Ptačí oblasti se vymezují na územích nejvhodnějších pro ochranu z hlediska výskytu a početnosti populací s cílem zajistit přežití druhů ptáků a rozmnožování v jejich areálu rozšíření. V současnosti je v České republice vyhlášeno 41 ptačích oblastí. Jednotlivé ptačí oblasti byly vymezeny nařízeními vlády.

 

Na území lesní správy Vsetín byla vyhlášena nařízením vlády č. 686/2004 Ptačí oblast Horní Vsacko. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace čápa černého, jeřábka lesního, chřástala polního, strakapouda bělohřbetého, datlíka tříprstého, lejska malého a ťuhýka obecného se zachováním a obnovením jejich přirozených ekosystémů.

S vyhlášením ptačí oblasti je spjato omezení lesního hospodaření, ale i například vytyčování nových turistických tras. Omezení se týkají těžebních činností, pěstebních činností a mysliveckého hospodaření.

Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v ptačí oblasti:

 1. provádět veškeré mýtní a předmýtní těžby a mechanizované práce v pěstební činnosti v lesních porostech v době od 15. 3. – 15. 7. ve vzdálenosti menší než 200 m od známých obsazených hnízd čápa černého,
 2. v době od 15. 3. – 31. 7. provádět mýtní a předmýtní těžby v lesních porostech starších 80 let se zastoupením smrku méně než 50 %, a ve všech lesních porostech starších 130 let,
 3. nově umísťovat myslivecká zařízení ve vzdálenosti menší než 200 m od známých hnízd čápa černého.

V územích první a druhé zóny CHKOB, nacházejících se v ptačí oblasti, lze jen s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody:

 1. provádět mýtní a předmýtní těžby, které nebyly umístěny ve schváleném lesním hospodářském plánu nebo v převzaté hospodářské osnově,
 2. provádět nahodilé těžby listnatých dřevin a jedle, s výjimkou vývratů a ležících částí zlomených stromů

Vymezením ptačí oblasti Horní Vsacko je dotčeno 3.734 ha lesa v prvních a druhých zónách CHKO Beskydy, na kterých hospodaří Lesy České republiky, s. p. – lesní správa Vsetín.

U realizace vlastních těžeb bývají ponechávány v porostech potencionálně doupné stromy, zlomy jedle a listnáčů. Při vyznačování vhodných stromů k ponechání spolupracuje lesní správa Vsetín se zaměstnanci Správy CHKO Beskydy.

Za tato omezení hospodaření náleží ze zákona vlastníkovi pozemků finanční náhrada. Podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření řeší vyhláška č. 335/2006 Sb. Jako omezení lesního hospodaření je zde uváděno (zkráceně):

 1. ponechání lesa nebo jeho části samovolnému vývoji,
 2. změny skladby dřevin lesního porostu,
 3. prodloužení obmýtí stanoveného v lesním hospodářském plánu nebo lesní hospodářské osnově převzaté protokolem o převzetí,
 4. udržení nebo zavedení tvaru lesa nízkého,
 5. snížení zakmenění lesního porostu,
 6. dočasného omezení mýtních těžeb,
 7. ponechání jednotlivých stromů do jejich fyzického rozpadu,
 8. ponechání ležícího dříví po těžbě v porostu,
 9. mimořádného nebo nákladově náročnějšího opatření,
 10. omezení výše povolených těžeb při tvorbě lesního hospodářského plánu.

Vyhláška vyjmenovává náležitosti k žádosti a upřesňuje požadavky a způsob určení výše náhrady.

Každoročně se zpracovávají žádosti a podklady k finančním náhradám za porosty, ve kterých došlo k omezení lesnického hospodaření. O možnosti žádat finanční náhrady jsou informováni i soukromí vlastníci lesa revírníky odborné správy lesů. Žádosti jsou zasílány k následnému posouzení na Správu CHKO Beskydy.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód