Pěstování rychlerostoucích dřevin u lesního závodu Židlochovice

Datum publikace:

Zájem o pěstování rychle rostoucích dřevin pro energetické využití přetrvává, mnohá očekávání rychlého růstu tohoto odvětví včetně rozvoje trhu s těmito obnovitelnými surovinami se však naplňují jen pozvolna.

 

První plochy pro pěstování dřevin pro energetické využití byly založeny u lesního závodu Židlochovice již v roce 2007. Jak z dnešního pohledu můžeme hodnotit založené výsadby?

Když se před šesti lety u státního podniku začala realizovat myšlenka pěstování rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě k produkci štěpky pro energetické využití, byly v rámci Lesního závodu Židlochovice hledány vhodné zemědělské pozemky. Především ve spolupráci s pracovníky Pozemkového fondu řešil tento úkol tehdejší zaměstnanec vedení podniku, a tak bylo v letech 2007-2008 pro tento účel od pozemkového fondu vyčleněno 36,3 ha zemědělské půdy. V jednom případě se jednalo o plochu pronajatou od soukromého vlastníka. Celkem byly touto organizační jednotkou založeny čtyři produkční plochy.

V roce 2007 dvě výsadby; jedna v k. ú. Pohořelice (3,00 ha) a další v k. ú. Přímětice (4,77 ha). V tomto roce byla založena i vlastní matečnice v k. ú. Ivaň (1,0 ha) s cílem produkovat reprodukční materiál (řízky) pro budoucí vlastní potřebu a na prodej.

V následujícím roce 2008 pokračovaly výsadby na ploše v k. ú. Přítluky (14,38 ha) a Pohořelice (14,19 ha). Vlastní výsadbě obvykle předcházela zemědělská příprava půdy a zaměření budoucích výsadeb. Jako výsadbový materiál byly použity řízky vrb a topolů 20 cm dlouhé.

Řízky byly sázeny do řádků mechanizovaně pomocí sazeče neseného za traktorem, nebo i ručně. Vzdálenost řádků byla 250 cm, řízky byly v řadě sázeny ve vzdálenosti 50 cm. Vysázeny byly různé kolony topolů, většinou z okruhu kříženců topolu Maximovičova (Populus x maximowiczii), označované častěji jako MAX 4, MAX 5 či Oxford. U vrb se jednalo nejčastěji o křížence vrby (Salix x smithiana) a S. x rubens. Reprodukční materiál pocházel od Obce Všemyslice (materiál původem z Rakouska) a z Výzkumné stanice Uherské Hradiště VÚLHM Jíloviště-Strnady.

Zkušenosti z výsadeb

Již v prvních letech bylo zřejmé, že na některých místech není vzrůst řízkovanců stejnoměrný. Na některých plochách bylo možno nalézt části, kde topoly či vrby odrůstaly velmi dobře, ale i místa, kde řízky krněly a nepřirůstaly. Proto byly na problematických lokalitách provedeny půdní rozbory, které ukázaly, že důvodem špatného růstu je značné zasolení těchto půd, především vysoký obsah sodíku, vysoké pH a často i značné zamokření, které by však samo o sobě nemělo být pro dobrý růst dřevin limitující.

Příčinu nedobrého růstu na některých plochách lze odvodit již ze způsobu, jakým byly pozemky pro tento účel získávány. Pozemkovým fondem byly často uvolňovány pozemky, které nebyly příliš vhodné ani pro zemědělskou produkci právě i z důvodů zasolení či pomáčení, což se projevilo i v pěstování dřevin pro energetické účely. Při zakládání ploch rychle rostoucích dřevin je třeba mít tuto zkušenost v patrnosti, a zvláště v případě, že se jedná o půdy méně kvalitní, je vhodné před výsadbou nechat vyhotovit půdní rozbory.

V roce 2009 již další výsadby rychlerostoucích dřevin nepokračovaly. Důvodem byl nedostatek vhodných zemědělských pozemků a také značná finanční náročnost výsadeb a péče v počátečních letech. Založená matečnice byla využívána pouze z části, neboť zájem o reprodukční materiál nebyl velký. Provoz matečnice vyžaduje každoroční ořez hlav, tak aby mohly narůst každý rok nové letorosty, což je poměrně nákladné, proto byla matečnice plošně zredukována.

V současné době je již první produkční plocha sklízena. Dřevní biomasa byla prodána formou aukce uchazeči, který podal nejvýhodnější nabídku. Předpokládáme, že plochy budou pětkrát opakovaně sklizeny a že v minulosti investované prostředky se podaří získat zpět i s určitou mírou zisku.

Popis fotografií shora dolů: 1. Na části plochy s rychle rostoucími topoly v k.ú. Přítluky odrůstají topoly velmi dobře. foto autor; 2. Plocha matečnice prvním rokem po založení, v půli června již některé řízky dorostly do výše ramen foto autor; 3. Pohled na stejnou plochu v k.ú. Přítluky. Zřetelné jsou značné rozdíly mezi přírůsty v rámci jedné plochy, důvodem je značné zasolení půdy, foto autor

Ing. Jan Dovrtěl, LZ Židlochovice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód