Projekt „Ochrana odumírajících a doupných stromů“

Datum publikace:

Lesy České republiky a Česká společnost ornitologická podepsaly v roce 2007 vzájemnou spolupráci, která má za cíl ochranu a podporu biodiverzity v České republice se zaměřením na ochranu volně žijících druhů ptáků žijících v lesních ekosystémech.

 

Na lesních pozemcích v ptačí oblasti Hostýnské vrchy, které obhospodařují Lesy České republiky, s. p., probíhá od roku 2009 projekt s názvem Ochrana odumírajících a doupných stromů. Přímými realizátory projektu jsou Moravský ornitologický spolek se sídlem v Přerově a Lesní správa Bystřice pod Hostýnem.

Předmět projektu

V lesních porostech jsou značeny stromy s dutinami vytvořenými šplhavci nebo přirozeně vzniklé hnilobou a další stromy s hnízdy pro dravce a čápa černého. Vyznačené stromy mohou dále sloužit jako zdroj potravy, životní prostředí nejen pro ptáky a dočasný úkryt mnoha druhů organismů. Stromy s dutinami jsou také významné pro malé savce, netopýry a některé druhy hmyzu. Ne vždy byly značeny statné stromy, ale v některých případech několikametrové stojící pahýly po ulomené horní části koruny. Nejvíce značeným stromem je buk lesní.

Způsob značení a evidence

Každý vhodný strom, který splňuje kritéria výběru doupného stromu, má ve výšce cca 1,30 m nad zemí natřené minimálně dva modré rovnostranné trojúhelníky, (u větších stromů mohou být trojúhelníky i tři). Každý vyznačený strom má přidělené své evidenční číslo a poloha stromu je zaznamenána v GPS přístroji. Do evidence stromů se také zaznamenával důvod značení, druh stromu, přibližná velikost dutiny, výška dutiny na kmeni a případně také počet dutin. Maximální počet značených stromů na jeden hektar plochy lesa je 5 ks.

Jelikož projekt v Hostýnských vrších probíhá již 4 roky, byla také v roce 2012 provedena ornitology revize vyznačených stromů z minulých let. Výsledky projektu lze hodnotit pozitivně, stromy plní význam odumírajícího a mrtvého dřeva se všemi pozitivy nejen pro ptáky lesních ekosystémů.

Moravský ornitologický spolek vydal informační leták o významu doupných stromů a mrtvého dřeva v lesích se zaměřením na Hostýnské vrchy. Letáky jsou k dispozici na některých střediscích Českého svazu ochrany přírody a na Správách CHKO.

Ptačí oblast Hostýnské vrchy

Ptačí oblast Hostýnské vrchy byla vymezena Nařízením vlády v roce 2004 podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace strakapouda bělohřbetého (Dendrocopos leucotos), lejsek malý (Ficedula parva) a jejich biotop. Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů pro výše uvedené druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a pro zachování populace ptáků v příznivém stavu. Rozloha ptačí oblasti je 5 177 ha s 90 % podílem lesa.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód