Škody černou zvěří v honitbách LS Bučovice

Datum publikace:

V závěru roku 2014 a v 1. čtvrtletí roku 2015 došlo k extrémnímu nárůstu škod způsobených černou zvěří na mladých kulturách buku a dubu v honitbách lesní správy Bučovice.

 

Poškozeny a zničeny byly převážně jednoleté a letošní výsadby. Sazenice buku byly černou zvěří vytaženy ze země, v oblasti kořenového krčku byl kořen oddělen a zvěří pozřen. U dubových sazenic došlo převážně pouze k vytažení ze země a k poškození v oblasti kořenového krčku, kořeny však odděleny nebyly. Ztráty na jednotlivých plochách se pohybovaly od několika desítek procent až do úplného zničení. Kultury neochránil ani nátěr repelentem proti zvěři. Lesní správa doposud vyčíslila tyto škody dle vyhlášky MZe na více než 3 miliony korun.

Personál naší lesní správy se v minulosti s takovým rozsahem škod nikdy nesetkal. Pokud někdy došlo ke škodám na výsadbách vyrytím sazenic, jednalo se vždy o ojedinělé případy v rozsahu desítek, maximálně stovek kusů.

První případ poškození kultur černou zvěří v honitbě jsme zaznamenali v loňském roce na čerstvé výsadbě dubu se škodou asi 100 tis. Kč. Zatímco loňský případ se týkal jediné honitby, v letošním roce se tento druh škody vyskytl již v 6 – ti honitbách.

Z důvodu zvýšeného nárůstu škod musela lesní správa předčasně ukončit jarní zalesňování na jednom z revírů. Dále jsme přistoupili k pokusné aplikaci přípravku Wildgranix na poškozovaných plochách. Bohužel účinek byl nedostatečný a dalším škodám nezabránil.

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti provedl na žádost krajského ředitelství Brno venkovní šetření s cílem odhalit příčinu takového chování černé zvěře a navrhnout opatření k omezení škod. Jako možné příčiny byly zmíněny vysoké stavy této zvěře a její koncentrace v lesním komplexu v období po sklizni okolních zemědělských pozemků. V době nouze pak může docházet k vyrývání a požírání sazenic. Kromě snížení početních stavů černé zvěře a odváděcího přikrmování bude třeba zvýšit i podíl oplocování kultur kvalitními oplocenkami. Otázka, proč se takto černá zvěř začala chovat zrovna v letošním roce, však zůstává nezodpovězena. Víme, že podobný nárůst těchto škod je i na jiných lesních majetcích.

Na nájemcích honiteb je škoda uplatňována po dohodě s krajským ředitelstvím ve výši přímých nákladů, tedy ceny práce a ceny sadebního materiálu. I tak se jedná o nemalé částky, které však v letošním roce nájemci vesměs odsouhlasili a jsou ochotni je až na výjimky uhradit.

Otázkou je, co bude dál a zda tento trend nárůstu škod nepovede ke hromadnému ukončování nájemních vztahů u takto postižených honiteb. V současné době již vedeme v patrnosti dva takovéto případy. Další nezájem o pronájem by vedl k nárůstu honiteb provozovaných v režii lesní správy a k obrovským komplikacím při zajišťování řádného mysliveckého hospodaření stávajícím personálem.

Ing. Otakar Pavlík
Lesní správce LS Bučovice

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód