V revíru Vidim

Datum publikace:

Revír Vidim je jednou z organizačních jednotek Lesní správy Mělník Celková výměra pozemku určených k plnění funkcí lesa v přímé správě je na revíru 1 656 ha, přičemž porostní půdu tvoří 1 598 ha, bezlesí 46 ha a jiné pozemky 11 ha.
rev-vidim-301.jpg 

Zastoupení jednotlivých dřevin v revíru

Z hlediska dřevin na revíru jsou v největším zastoupení jehličnany (72,66 %) a listnáče (27,34 %). Dominantním stromem je borovice lesní (53,56 %), významné zastoupení má i smrk ztepilý (13,92 %), buk lesní (8,62 %), dub zimní (6,18 %), bříza bradavičnatá (4,70 %) a modřín evropský (4,59 %). Ostatní dřeviny jsou zastoupeny plošným podílem menším než 2 %.

CHKO Kokořínsko vyniká rozličnými tvary pískovců

Z pěstebního hlediska se revír Vidim rozprostírá na území dvou přírodních lesních oblastí (PLO): Polabí o výměře 1 ha a Severočeská pískovcová plošina o výměře 1 655 ha. Na lesním revíru Vidim se částečně nachází Chráněná krajinná oblast Kokořínsko. Vyznačuje se například specifickou geomorfologií podmíněné převahou kvádrových pískovců vytvářejících síť plošin a údolí, na jejichž hranách se vytvořila skalní města, pokličky a četné mezotvary a mikrotvary takového rozsahu, jaké nelze nalézt v žádné jiné pískovcové oblasti ČR. Významný je výskyt vápnitých pískovců, ale i vyvřelých hornin spraší. Kokořínsko se muže pyšnit i přítomností pralesních kyselých reliktních borů značného plošného rozsahu.

Mokřady v údolí Libechovky

Na území lesního revíru leží také významné údolí Libechovky a okolní mokřady. Některé (zejména v oblasti dolního toku Libechovky) jsou negativně ovlivněny nedostatkem vody. Všechny mokřady podléhají přirozené sukcesi, kterou je nutné na vybraných místech blokovat.

Revír se může pochlubit dvěma významnými přírodními památkami

Jsou to PP Želízky a PP Stráně Truskavenského dolu. Jedná se o zachovalé ukázky xerotermní lokality na hranách skal s výskytem vzácných a ohrožených společenstev organismu typických pro biotopy, a to včetně zvláště chráněných druhů rostlina živočichů (např. kosatec bezlistý Iris aphylla, koniklec luční Pulsatilla pratensis). Vzhledem k velmi členitému terénu disponuje území lesního revíru Vidim jen velmi řídkou lesní dopravní sítí. Snad právě proto zde najdete mnohá zákoutí, ve kterých se ještě člověk nepodepsal svou civilizační tužkou.

Jaroslav Richtrmoc

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód