Výkon funkce odborného lesního hospodáře v podmínkách Lesní správy Černá Hora

Datum publikace:

Lesní správa Černá Hora má katastrální rozlohu 148 000 ha ve dvou krajích – Jihomoravském a Vysočině, lesnatost je zde asi 35%. Historický vývoj pozemkové držby zejména po 2. světové válce způsobil velkou rozmanitost v majetkové struktuře zdejších lesů.

 

Asi 20 440 ha lesa vlastní Česká republika s právem hospodařit LČR, s. p. Mimo to jsou zde lesy obecní – například lesy statutárního města Brna, které jsou největším obecním lesním majetkem v republice, a lesy velkých soukromých vlastníků – nejen rodin bývalé šlechty, ale také různé formy společného vlastnictví více osob – singulární a družstevní lesy a velké množství drobných soukromých majetků.

Na 10 750 ha lesů posledně jmenovaných – tj. v lesích drobných soukromých vlastníků – vykonávají zaměstnanci Lesní správy Černá Hora funkci odborného lesního hospodáře (OLH) na základě ustanovení § 37 zákona o lesích. Lesní správa má na výkon funkce odborného lesního hospodáře uzavřeno rovněž 5 mandátních smluv s obcemi, což reprezentuje dalších 435 ha lesa. Celkovým rozsahem spravovaného lesa se Lesní správa Černá Hora řadí k největším v rámci LČR, s. p.

Všech 19 revírů lesní správy je kombinovaných, tj. s výkonem funkce OLH jak ve státních lesích, tak v lesích soukromých a obecních, s podílem odborné správy od 1 do 99 % výměry revíru. Náročnost výkonu funkce OLH ukazuje následující údaj – 7 540 drobných soukromých vlastníků, průměrná výměra lesa jednoho vlastníka je 1,43 ha, přičemž většina majetků je do 1 ha. Soukromé majetky jsou rozmístěny v sedmi zařizovacích obvodech lesních hospodářských osnov a spadají pod 6 obcí s rozšířenou působností – Brno, Kuřim, Šlapanice, Tišnov, Boskovice a Blansko. Nejvíce soukromých majetků spadá pod ORP Tišnov, pak Boskovice a Blansko. Lesní hospodářské osnovy často bohužel obsahují mnoho chyb a nepřesností, což revírníkům výkon funkce OLH ztěžuje a činí ho časově velmi náročným. Pro jakékoliv vyjádření, je proto vždy nutné údaje osnov ověřit přímo v terénu.

Revírníci vykonávají funkci odborného lesního hospodáře pouze v základním rozsahu, ale i přesto je agenda odborné správy lesů velmi rozsáhlá. Každoročně je soukromým vlastníkům lesů nebo orgánům státní správy ve věcech s výkonem funkce OLH souvisejících z lesní správy odesláno kolem 1 500 poštovních zásilek. V případě, že hrozí porušení zákona, je vlastník raději obeslán dopisem s doručenkou. Část dopisů se vrací jako nedoručitelné. Jsou pak předány orgánu státní správy lesů k dalšímu řízení. Jedná se zejména o dopisy vlastníkům, obsahující návrh nezbytných činností v jejich lese pro příslušný rok – především rozsah zalesnění, návrh dřevinné skladby a následné péče o mladý lesní porost, dále informace o zjištěních v oblasti ochrany lesa, která vyžadují opatření ze strany vlastníka (hlavně výskyt kalamitního nebo kůrovcového dříví) a v počátku platnosti lesních hospodářských osnov také doporučené výchovné zásahy nebo potřebné obnovní těžby – tzv. hospodářské nutnosti.

Revírníci velmi úzce spolupracují s vlastníky lesa také při zpracování žádostí o dotace do lesů, a to formou poradenství a také formou pomoci při vyplňování žádostí o dotace a shromažďování povinných příloh. Při zjištění nepovolených těžeb v soukromých lesích pak kontaktují prvotně vlastníka lesa, případně i státní správu. Případů rozsáhlých nepovolených těžeb v nemýtních porostech na velkých plochách naštěstí v naší oblasti není mnoho, spíše se jedná o případy, kdy vlastník lesa „opomene“ informovat o svém záměru v lese těžit kohokoliv, včetně odborného lesního hospodáře. Státní správě je pak oznamováno i nezalesnění holin v zákonném termínu a neprovedení opatření v ochraně lesa k dalšímu jednání s vlastníky.

Naprostou nezbytností pro odborného lesního hospodáře – revírníka, je přístup do katastru nemovitostí, protože údaje o vlastnících v LHO velmi brzy zastarávají, lze říci, že nejsou aktuální již v okamžiku, kdy revírníci osnovy převezmou od orgánu státní správy lesů. V tomto ohledu došlo k podstatnému zlepšení díky připojení revírnických počítačů k internetu, které bylo i v komplikovaných lokalitách dokončeno v minulém roce.

Významnou pomocí při určování vlastníka konkrétního pozemku je přístroj GPS, který lesní správa před několika lety zakoupila. S jeho pomocí se tak podařilo téměř eliminovat případy, kdy byl např. kvůli zjištění výskytu kůrovce obeslán jiný (sousední) vlastník lesa. Kromě revírníků se na vedení agendy výkonu odborného lesního hospodáře podílí ještě pracovníci pozemkové evidence, jeden ze zástupců lesního správce a adjunkt lesní správy.

Na území Lesní správy Černá Hora prozatím nedochází k významnému úbytku výměry lesů s výkonem funkce OLH, jedná se spíše o oscilaci kolem výše uvedeného stavu, kdy si někteří soukromí vlastníci zjednají vlastního odborného lesního hospodáře a jiní zase přijdou po změně vlastnictví zpět k lesní správě. Naším cílem je, a prozatím se zdá, že se nám daří naplňovat, být pro soukromé vlastníky lesů spolehlivým partnerem a poradcem.

Popis fotografií shora dolů: 1. Revírník Lesní správy Černá Hora s vlastníkem lesa při konzultaci v terénu 2. Porostní mapa LHO – tzv. řemenové parcely, postrach každého OLH

Ing. Petra Zavřelová,
Lesní správkyně, LS Černá Hora

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód