Začal nový myslivecký rok

Datum publikace:

Měsícem dubnem pravidelně každý rok začíná nový myslivecký rok. Odlišnost počátku mysliveckého roku proti roku kalendářnímu souvisí s chovem myslivecky obhospodařovaných druhů zvěře. Myslivecké plánování vychází totiž ze sčítaných stavů po uskutečněném odstřelu v době ještě bez nových přírůstků v přírodě.

 

Sčítané stavy v tomto období by měly v řádně obhospodařovaných honitbách odpovídat tzv. stavům normovaným, které jsou stanoveny pro jednotlivé honitby s ohledem na jejich úživnost ve vztahu k chované zvěři. Před začátkem mysliveckého roku tak proběhla i letos pravidelná fyzická zjišťování početních stavů zvěře sčítacími metodami pro co nejobjektivnější stanovení plánů chovu a lovu.

Snahou pracovníků Lesní správy Žatec je stanovit tyto sčítané stavy objektivně ve vlastních honitbách i v honitbách společenstevních s významnějším podílem pozemků s právem hospodařit Lesy České republiky,s. p. Přitom lesní správa významně spolupracuje s nájemci vlastních honiteb státního podniku i s mysliveckými hospodáři honiteb společenstevních. Na pozemcích s právem hospodařit Lesy ČR v jednotlivých honitbách jsou nezbytné takové stavy spárkaté zvěře, které nepůsobí rozsáhlejší škody na lesních porostech a přitom jsou dostatečně vysoké pro zachování populační životaschopnosti a tím i možnosti mysliveckého obhospodařování.

Lesní správa Žatec je při obhospodařování svěřeného státního lesa trvale udržitelným způsobem odpovědná za odpovídající únosné stavy spárkaté zvěře nepůsobící významné škody na lesních porostech. Za tímto účelem je každoročně ve spolupráci s uživateli honiteb stanovován dostatečně vysoký plán lovu spárkaté zvěře, jehož plnění je měsíčně kontrolováno a vyhodnocováno. Úsilí je zaměřeno především na zrušení chovů nepůvodních druhů zvěře, jako je jelen sika a muflon migrující do oblasti lesní správy.

Plány chovu a lovu spárkaté zvěře se v měsíci dubnu stanovují pro další myslivecký rok a jednotlivé honitby ze sčítaných stavů zvěře propočtem s určením výše přírůstku mláďat, tj. zvýšením stavů o nově narozenou generaci zvěře a přesuny mezi věkovými ročníky. Jsou nástrojem k dosažení přiměřených stavů zvěře po stránce věkové, pohlavní a sociální. Cílem jsou zdravé populace žádoucích druhů zvěře v únosných stavech. Jen v takových zdravých a silných populacích zvěře se vyskytují samčí jedinci trofejově význační. Kvalitní myslivecké obhospodařování populací zvěře při absenci větších predátorů v přírodě je zcela nezbytné a společensky prospěšné i po stránce ekonomické.

Zvěř do lesa vždy bezesporu patřila a patřit bude. Chovatelská péče o populace zvěře je tak základní povinností při hospodaření v lese. Jde o vysoce odbornou činnost při pěstování lesa jako význačné složky životního prostředí zvěře.

V nastávajícím období se snaží myslivci spolu se subjekty hospodařícími lesnicky nebo zemědělsky v honitbách zajistit zvěři především klid a ochranu před vlivy biotickými i abiotickými. Toto by si měl uvědomit každý návštěvník v lese a v přírodě a podle toho se chovat. V druhé polovině května a především v červnu je kladeno převážné množství mláďat spárkaté zvěře. Samice spárkaté zvěře odkládají z důvodů ochrany mláďata do bezpečných míst. V přírodě jsou pak nacházena zdánlivě opuštěná mláďata. V žádném případě není vhodné tato mláďata vyrušovat nebo na ně dokonce sahat. Tímto neuvážlivým jednáním je odsoudíme ke smrti. I v tomto případě se musí příroda ctít a ochraňovat ve smyslu probíhajících přírodních procesů a zákonitostí.

Obrázek k článku: Odložené mládě Daňka skvrnitého.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód