Změna druhové skladby modřínových monokultur na Lesní správě Křivoklát

Datum publikace:

Lesy ČR, jako správce státních lesů na území CHKO Křivoklátsko, pokračují v tomto bezesporu velice cenném přírodním území i tímto projektem v dlouhodobém trendu postupné přeměny a obnovy lesních porostů s nízkou věkovou a druhovou diverzitou na stanovištně vhodné a stabilní ekosystémy.

 

Projekt je zaměřený na postupnou přeměnu nesmíšených modřínových porostů podsadbou stanovištně vhodnými dřevinami – bukem lesním, s následnou ochranou mladých lesních porostů proti buřeni a okusu zvěří. Svou náplní podporuje základní principy trvale udržitelného hospodaření. Byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) – prioritní osa 6, oblast podpory 6.3. Obnova krajinných struktur.

Projekt byl už ve fázi přípravy projektové dokumentace průběžně konzultován s pracovníky AOPK ČR a SCHKO Křivoklátsko. Realizace probíhala na katastrálním území obcí Karlova Ves, Branov a Skryje nad Berounkou. Obnovní prvky jsou situovány z cca 80 % do I. zóny ochrany CHKO Křivoklátsko. Celková výměra lesních porostů, na kterých se realizuje, činí 5,97 ha.

Podsadby včetně vybudování oplocenek byly uskutečněny v dubnu 2011. Vysázeno bylo 30 400 ks sazenic buku lesního. Ochrana kultur proti buřeni ožínáním byla následně zrealizována v červenci 2011 a srpnu 2012. V lokalitách, které nebyly oploceny, byl na bukové sazenice v průběhu září 2011 a října 2012 aplikován repelentní přípravek proti zimnímu okusu zvěří (0,2 ha). Zároveň byla instalována trvalá pamětní deska projektu.

Křivoklátsku věnují Lesy ČR velkou pozornost dlouhodobě, čehož důkazem je i vyhlášení prvního Lesnického parku v ČR v roce 2010 právě na tomto území. Prezentovaný projekt zaměřený na změnu druhové a prostorové skladby lesních porostů v rámci Lesnického parku Křivoklátsko není svého druhu ojedinělý. Na území Lesnického parku jsou v různé fázi rozpracovanosti další dva projekty obdobného charakteru, ve kterých je navržena cílová druhová skladba s vysokým podílem cenných listnáčů a jedle bělokoré.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód