100 let ochrany Černého a Čertova jezera

Datum publikace:

Návštěvníci Šumavy si většinou nenechají ujít návštěvu některého ze šumavských jezer. Dvě z nich, a to Černé jezero a Čertovo jezero, se nachází v oblasti Železné Rudy a jsou včetně přilehlých lesních porostů ve správě Lesů České republiky.

 

V roce 2011 tomu bylo již 100 let, co tehdejší majitel pozemků kníže Vilém Hohenzollern-Sigmaringen z podnětu zakladatele ochrany přírody v současném pojetí německého botanika Dr. Hugo Konwentze rozhodl o ochraně území v oblasti Černého a Čertova jezera poblíž Železné Rudy.

Hlavním předmětem ochrany jsou samozřejmě přirozená ledovcová jezera, hrazená čelními morénami. Součástí ochrany území jsou také lesní porosty horské smrčiny, zcela převažují smrkové porosty různorodého původu. V karech obou jezer se jedná pravděpodobně o první lesy po původních pralesech, kdežto na morénách se jedná pravděpodobně o les druhý. Co se týče lesních porostů ve vrcholové partii Jezerní hory, tak habitus stromů naznačuje dlouhodobý solitérní (osamocený) růst nejpravděpodobněji způsobený pastvou v 16. a 17. století, o níž se zmiňuje i významný místní lesník lesmistr Komárek. Kromě smrku ztepilého rostou v rezervaci do nadmořské výšky 1 200 až 1 250 metrů také buky lesní, které místy dokonce převažují (především v části karu Čertova jezera). V celé rezervaci, zejména pod úrovní 1 250 m n. m., roste jedle bělokorá, která se, s výjimkou vrcholového hřbetu Jezerní hory, přirozeně obnovuje a místy je dokonce v přirozené obnově dominantní.

V současné době požívá toto území nejvyšší ochrany formou maloplošného chráněného území a má statut národní přírodní rezervace. Území zahrnuje kromě výše zmíněných jezer i cenné navazující lesní porosty včetně Jezerní hory (1 343 m n. m.) v celkové rozloze 208 ha.

Jedinečnosti tohoto území je podřízeno i lesnické hospodaření, jež se postupem doby na základě rozhodnutí orgánů ochrany přírody omezilo tak, že veškerými zásahy člověka na tomto území jsou minimální zalesňování, zásahy při asanaci polomů a zamezení výskytu hmyzích škůdců. Bohužel se tato skutečnost nepříznivě projevuje na lesních porostech především v nepřístupných částech ledovcového karu Černého jezera tím, že postupně dochází k nárůstu populace kůrovce. Vzhledem k tomu, že porosty národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero jsou dnes téměř čistě smrkové, ponechat je v bezzásahovém režimu by znamenalo přemnožení kůrovců. Mohlo by dojít k destrukci lesních porostů a zároveň vážnému ohrožení okolních lesních porostů. Proto pracovníci lesní správy Železná Ruda neustále monitorují vývoj početnosti kůrovce a snaží se nedopustit kalamitnímu přemnožení. Na základě platných rozhodnutí se proto zpracovávají a asanují veškeré zlomy a vývraty, provádí se monitoring i obrana pomocí feromonových lapačů a poslední dva roky se úspěšně testuje i postřik stojících aktivních kůrovcem napadených stromů insekticidy.

Pracovníci lesní správy Železná Ruda pevně věří, že díky těmto opatřením, ale také důsledným prováděním ochrany lesa v lesních porostech obklopujících rezervaci, nebude dynamika rozvoje kůrovce v národní přírodní rezervaci Černé a Čertovo jezero taková, aby bylo nutné použít krajní radikální řešení, tj. vyvolání dalších jednání s orgány ochrany přírody za účelem změny platných rozhodnutí.

Ing. Petr Najman

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód