Bartošovický potok

Datum publikace:

uprava-koryta-bart-301.jpg 

Bartošovický potok je svým způsobem jedinečný. V celé svojí délce se nachází na území Chráněné krajinné oblasti Orlické hory a zároveň se jedná o horskou bystřinu protékající ve své dolní partii obcí Bartošovice. Je zde tedy patrný zájem ochrany přírody o zachování nedotčeného přírodního prostředí koryta toku a na druhé straně tlak občanů Bartošovic na řešení protipovodňové a protierozní ochrany. Tento zdánlivý rozpor je dlouhodobě řešen citlivými stavebními a biologickými zásahy ze strany správce toku LČR.

Konkrétní zásahy jsou vždy v předstihu a třeba i v několika fázích konzultovány s pracovníky Správy CHKO Orlické hory, se starostou obce i s jednotlivými vlastníky pozemků. Výsledkem těchto snah v poslední době bylo dokončení jedné dílčí stavby v roce 2009 pod názvem „Hrazení bystřiny Bartošovický potok“. Stavebnímu projektu vypracovanému ing. Petrem Janešem v roce 2008 předcházelo zpracování studie odtokových poměrů, kterou v roce 2006 prezentoval Doc. Ing. Jaroslav Zuna CSc.

Stabilizace a zkapacitnění koryta

Projektová dokumentace řešila stabilizaci a zkapacitnění tří vytypovaných úseků koryta vodního toku na ochranu obytných nemovitostí. Zkapacitnění toku bylo navrženo na Q20 tedy dvacetiletou vodu s průtokem 16,2m3/s. Stavební úseky byly voleny relativně krátké 50, 30 a 30 m a užití stavebních technologií a materiálů (kamenné zdi, kamenné rovnaniny, příčné pasy z odkorněné kulatiny) bylo akceptováno příslušnými orgány ochrany přírody.

Úsek číslo 2 byl ve spolupráci s pracovníky CHKO Orlické hory vyřešen z hlediska migrační prostupnosti pro ryby a další vodní živočichy tak, že na místo původního dosloužilého stupně výšky 2,0 m byl podélný profil dna toku upraven kaskádou drobných stupňů s tůněmi s maximální výškou 40 cm. 

Realizace stavby probíhala v letních měsících roku 2009 a finančně byla zajištěna z prostředků ministerstva zemědělství z programu protipovodňové ochrany. Stavbu provedla firma František Svoboda, Meziměstí s odborným dohledem ing. Jaroslavem Brandou autorizovaným inženýrem pro stavby vodního hospodářství. Kolaudace stavby /kolaudační souhlas/ prostřednictvím Městského úřadu v Rychnově nad Kněžnou je plánována na jaro 2010.

Potok i nadále budí respekt

Bartošovický potok se svým stoletým průtokem Q100 = 28,8m3/s a padesátiletým průtokem Q50= 22,8m3/s  je fenoménem krajiny Orlických hor, který budí respekt.  Je proto zapotřebí i nadále pečovat o stavby a objekty vzniklé v minulosti. Jsou to například kamenné úpravy nad soutokem s Divokou Orlicí, srubové stěny v délce 500 m, přehrážka a rybník ve střední části obce. Pro roky 2010 a 2011 je v plánu revitalizace úseku s dožilými srubovými stěnami. Odborné zásahy biologického charakteru – výsadba a těžba břehových porostů vyžadují i partie koryta toku nad obcí. Do Bartošovického potoka byl v minulosti pracovníky Správy toků povodí Labe Lesů ČR repatriován rak říční.

bartosovicky-potok-pojme-800_290x217.jpg    upravene-koryto-800_290x217.jpg
Bartošovický potok pojme dvacetiletou vodu                     Upravené koryto Bartošovického potoka v zastavěné
                                                                                                     části obce

 

Ing.Schreiber Antonín,
správce toků

 

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód