Douglaska tisolistá jako alternativa smrku

Datum publikace:

Alternativou při nahrazení produkčních schopností smrku v lokalitách, kde se mu díky klimatickým změnám nedaří, by mohla být douglaska tisolistá jako směs mezi jinými listnatými i jehličnatými dřevinami. Na lesní správě Prostějov, především na revírech Úsobrno, Dzbel a Buková na lesním hospodářském celku (LHC) Prostějov nám příroda sama ukázala, že douglaska by mohla být ve 3. a 5. lesním vegetačním stupni částečnou náhradou za smrk. Je zajímavé, že i na revíru Opatovice na LHC Hranice jsme objevili agresivní, velmi životaschopné zmlazení douglasky tam, kde se smrkové porosty rozpadají a smrk vůbec neroste.

Oblast Lesní správy Prostějov s nejčastějším výskytem douglasky patřila historicky k panství Šebetov. Šebetovské panství náleželo ke klášteru Hradisko. Od r. 1825 panství získal šlechtický rod Strachwitzů a v r. 1877 jej kupuje nový vlastník z rakouské rodiny Königswaterů, kteří si později zaplatili šlechtický titul.


umělá obnova douglasky na revíru Buková

přirozená obnova douglasky na revíru Buková

Od lesního Josefa Ševčíka (nar. 1925) víme, že první douglasky byly vysazeny na panství Šebetov minimálně před 120 lety přičiněním rakouských lesníků, s nimiž měl majitel kontakty a také je na svém panství zaměstnával. Bývalí lesní hospodáři měli štěstí a introdukovali do lesních porostů douglasku s dobrým genetickým původem. Důkazem je její přirozené zmlazování. Převážně je v lesních porostech zastoupena douglaska tisolistá (Pseudotsuga menziesii /Mirb./Franco), ale rozpoznali jsme i douglasku sivou (Pseudotsuga glauca /Mayr). Moderní dendrologie pravděpodobně dnes již popisuje desítky druhů douglasky. Bývalí lesní hospodáři vnášeli douglasku do lesních porostů v bioskupinách. Výsledkem je, že dnes nalezneme v mýtních porostech skupiny douglasky čítající přibližně 20 stromů.

  • Porostní plocha dřeviny douglaska byla k 1. lednu 2009 na LHC Prostějov 52,52 ha napříč všemi věkovými stupni se zásobou 15 700 m3 bez kůry.
  • Ve vybraných hospodářských souborech, a to většinou na kyselých stanovištích, plní douglaska závazné ustanovení lesního hospodářského plánu, které se podle § 24 lesního zákona nazývá Minimální podíl melioračních a zpevňujících dřevin při obnově porostu.
  • Podle lesní hospodářské evidence bylo od 1. ledna 2009 dosud douglaskou uměle zalesněno na LHC Prostějov 11,03 ha. Z toho jako umělá obnova první 7,94 ha a jako obnova opakovaná 3,09 ha. Přirozená obnova douglaskou byla za toto období přihlášena na 6,34 ha.
  • Podle lesní hospodářské evidence bylo od 1. ledna 2009 dosud vytěženo 1 732 m3 dříví douglasky.
  • Na ostatních revírech lesní správy Prostějov je douglaska v minimálním množství, vždy jen několik stromů nebo plošně nevýznamná umělá obnova.

Kolektiv zaměstnanců LS Prostějov

Zdroj: Douglaska – dřevina roku 2014
(Pěstování douglasky v podmínkách Lesní správy Prostějov)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód