Když velká voda ukáže svoji sílu

Datum publikace:

Ve dnech 11. a 12. září 2014 zasáhl Moravu intenzivní dlouhotrvající déšť, který měl mimo jiné za následek poškození lesní dopravní sítě na LS Strážnice. Nejvíce zasaženými místy v rámci lesní správy byly revíry Javorník a Vápenky, spadající do oblasti Bílých Karpat.

 

Hlavním tokem střední části Bílých Karpat, do které výše dva uvedené revíry spadají, je říčka Velička spolu se svými dalšími přítoky. Tato říčka dosáhla v obci Velká nad Veličkou v čase 11:00 hod. třetího povodňového stupně. V sousedním okrese Myjava (SK) byl zaznamenán úhrn srážek za posledních 24 hodin neuvěřitelných 94,5 mm! V obci Velká nad Veličkou bylo zaplaveno „jen“ několik sklepů a na místních komunikacích došlo k naplavení velkého množství bláta zejména z okolních polních cest. Škody se nevyhnuly ani lesním cestám a k nim přiléhající soustavě linek a svážnic.

Velký úhrn srážek a nasycenost půdního profilu z předešlého deštivého období měly za následek okamžité soustředění srážek do kolejí lesních linek a zářezů v terénu, kde zapříčinily rozvodnění jindy po většinu roku slabě tekoucích nebo zcela suchých pramenů. V členitém terénu s velkou gravitací nabírala voda na síle a unášela s sebou velké množství materiálu.

V přibližovacích linkách a svážnicích po sobě voda zanechala silné erozní rýhy v celkové délce několika kilometrů. Naplaveniny z těchto rýh často skončily na odvozní cestě pod hospodářským sjezdem, čímž zablokovaly provoz na lesních cestách. Proud vody s sebou unášel mimo listí a zeminy také části starého klestu, což bylo největší příčinou ucpání propustků lesních cest. Voda, jež nemohla přes propustky odtékat, pokračovala dále příkopy, které v některých částech dosti prohloubila a v jiných naopak zanesla při střetu s překážkou, nejčastěji hospodářským nájezdem. Malé dimenze potrubí nájezdů neumožnily převedení tak velkého množství vody, tudíž docházelo k jejímu vylití na odvozní cesty.

Na revíru Javorník byla nejvíce ohrožena lesní cesta „Hrkavá“. Vytékající voda na vozovku nebyla odvedena příčným sklonem, ale pokračovala vyjetými kolejemi mnohdy i několik stovek metrů, přičemž způsobila v některých již v minulosti narušených úsecích vozovky její vymletí. Ve dvou případech došlo také k narušení násypových stran odvozní cesty. Došlo zejména k poškození horních konstrukčních vrstev vozovky, odnosu materiálu a tvorbě erozních rýh. Druhou nejvíce zasaženou byla lesní cesta „Vápeničná“, v jejímž úseku dochází ve dvou místech k převedení vodního toku trubním propustkem. V obou případech došlo k jeho zanesení a vlivem silného unášecího proudu vytvoření hlubokého koryta v cestě v délce několika desítek metrů. Silný proud vody taky značně prohloubil koryta potoků a na mnoha místech narušil opevnění břehů v těsné blízkosti odvozních cest.


utržené čelo propustku

zanesený příkop LC

I přesto, že byla již během povodně nasazena technika, která prokopávala příkopy, čistila propustky od nánosů a usměrňovala vodu z linek, nebylo možné zabránit veškerým škodám na dopravní síti. Pouze předběžný odhad škod na lesních cestách těchto dvou revírů v rámci lesní správy hovoří v řádu statisíců korun, kdy bude přistoupeno k opravě nejkritičtějších úseků, tzn. obnovení příkopů, vyčistění jímek, vpustí a propustů od nánosů bláta, kamení a ostatního materiálu, případně srovnání a odvodnění linek a svážnic. Poté dojde k opravě svrchních vrstev vozovek doplněním chybějícího materiálu do vzniklých erozních rýh. Kde je situace nejhorší, tam bude uvažováno s kompletní rekonstrukcí celého povrchu vozovky.

Ing. Tomáš Zemek – technik lesní správy Strážnice
Ing. Martin Popelka – revírník LS Strážnice

Úvodní foto: Erozní rýha v krajnici lesní cesty.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód