Krásy Národní přírodní rezervace Razula

Datum publikace:

Nedaleko Velkých Karlovic na revíru Pluskovec Lesní správy Vsetín se pod severními svahy Lemešné udržel „prales“.
razula-301.jpg 

Z historie

Od 15. do 18. století se porosty v Javorníkách využívaly k pastvě dobytka, zejména ovcí a koz. Než byla v roce 1908 postavena železnice, převládalo ve zdejších lesích toulavé hospodaření. Poté bylo zavedeno holosečné hospodaření se zaměřením na pěstování smrku.

Od roku 1927 se na tomto území prováděla převážně nahodilá těžba. V roce 1935 byl porost prohlášen za chráněný, nesmělo se zde těžit ani vyvážet padlé dříví. Rezervace Razula o rozloze 23,52 hektarů byla vyhlášena v roce 1949. Vyhlášení bylo provedeno z důvodu ochrany původního jedlobukového porostu pralesovitého charakteru s příměsí smrku ztepilého a javoru klenu, typického pro pohoří Javorníky.

Přírodní bohatství rezervace

Razula je charakteristická vysokým podílem odumřelého dřeva. Mnozí velikáni, kteří ještě neulehli k odpočinku, dosahují věku 300 až 350 let. Hluboké hnědé lesní půdy jsou v jarních a letních měsících pokryty bohatými koberci kyčelnic, žlaznaté, cibulkonosné, devitilisté. Rezervace má velký mykologický význam. Nachází se zde dva druhy, které jsou zařazeny v Červené knize ohrožených druhů jak v České, tak Slovenské republice: helmovka sazová a ryzec ostrý. V rozpadlých či rozpadajících se zbytcích dřevní hmoty najdeme velké množství brouků, převážně z čeledi střevlíkovití. V rezervaci hnízdí ohrožené druhy ptactva, například strakapoud bělohřbetý, lejsek malý, čáp černý a sluka lesní. Je zde také často zaznamenán pohyb medvěda hnědého .

V Razule se dlouhodobě sleduje dynamika přirozeného vývoje lesních porostů. První detailní zmapování bylo provedeno v roce 1972, opakované měření následovalo v roce 1995.

Ochrana území

Rezervace není pro veřejnost zpřístupněna. Do interiéru pralesa je však možné nahlédnout z odvozní cesty, která vede v protějším svahu nebo od odpočinkového altánu na severozápadním cípu národní přírodní rezervace. Leží u značené cyklotrasy vedoucí z Velkých Karlovic Léskovým údolím k rezervaci Razula a dál směrem do sedla pod Lemešnou a do údolí Podťaté, kde je řada zachovalých lidových staveb.

Rezervace má zpracovaný svůj plán péče – dokument, který na základě zjištěných poznatků navrhuje opatření k zachování nebo zlepšení stavu území. Mezi negativní vnější vlivy patří působení větru, většina vývratů leží severovýchodním směrem. Přirozená obnova je ovlivňována srnčí a jelení zvěří. Bez zajištění osiva a ochrany přirozeného zmlazení hrozí odumření horního jedlového patra. Pomístně může docházet ke zvyšování podílu smrku náletem z okolních porostů. K vážné hrozbě patří poškozování a narušování pralesa návštěvníky a hromadnými turistickými a zájmovými skupinami.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód