LČR podpořil populace vzácných obojživelníků v lužních lesích střední Moravy

Datum publikace:

Na Lesní správě Prostějov byla 22. listopadu 2012 dokončena rekonstrukce vodní nádrže s místním názvem Stařina, v katastrálním území Záříčí, na pomezí Olomouckého a Zlínského kraje. Neprůtočná vodní nádrž napájená vodou z toku Malá Bečva, je součástí Evropsky významné lokality Morava – Chropyňský luh. Mimo jiné se tu hojně vyskytují obojživelníci, včetně silně ohrožených druhů – čolka obecného (Triturus vulgaris) a skokana štíhlého (Rana dalmatina). Realizací projektu se podařilo podpořit biotop nejen těchto vzácných druhů, ale vytvořit vhodné podmínky pro ostatní četné organismy vázané na mokřadní a vodní prostředí.

 

Nádrž byla mnoho let bez údržby. Byla zanesena sedimenty a nebyla vybavena zařízením umožňujícím manipulaci s hladinou. V jarním období přetékala voda do okolí, během léta vysychala na ¼ objemu. Vysychání lokality a přítomnost ryb požírajících vývojová stadia obojživelníků byly faktory, které ohrožovaly místní vzácné druhy.

Projekt na odtěžení sedimentu, rekonstrukci nápustního objektu, stavbu koryta odtoku s výpustním objektem, vybudování vodních tůní a hrázkami oddělených mokřadů byl zpracován již v roce 2008. Administrace spojená s povolením takovéto stavby v chráněném území byla velmi náročná, provedeno bylo velké množství průzkumů a mimo jiné i analýza sedimentu ze dna nádrže.

Realizace byla zahájena až v roce 2011. Stavební práce probíhaly pouze v podzimním a zimním období, aby tak nedošlo k narušení procesu rozmnožování obojživelníků. Během stavby se omezení negativního vlivu na populace vodních organismů řešilo také formou záchranného transferu do okolních vodních nádrží. Průběh realizace tohoto díla kontroloval pracovník ochrany přírody, pověřeným stálým biologickým dozorem.

V nátokové části rybníčku vznikly dva izolované mokřady, oddělené zemní hrázkou o šíři 1 m. Další mokřad vznikl v protilehlé litorální zóně. Plocha všech mokřadů je 1 815 m2, hloubka mokřadů mimo tůně 0,1 – 0,5 m. V rámci obou mokřadů vzniklo osm tůní s hloubkou dna od 1,5 m do 0,5 m. Plocha tůní v rámci izolovaného mokřadu je 990 m2, plocha tůní v rámci litorálu 310 m2. Vodní nádrž má plochu 11 510 m2, objem zadržené vody 7 500 m3. V rámci výchovného lesnického zásahu zapracovaného do lesního hospodářského plánu na období 2009-2018 došlo k prosvětlení okolí nádrží odtěžením topolů.

Realizace tohoto opatření na podporu biodiverzity byla poměrně finančně a technicky náročná, celkové náklady na stavbu dosáhly 1 846 tis. Kč.

Celá akce, včetně projekčních a průzkumných prací, byla hrazena výhradně ze zdrojů Lesů ČR. V rámci projektu Lesů ČR na zajištění veřejného zájmu v lesích – PROGRAM 2020 bude následovat instalace naučné tabule s informacemi o běžných i vzácných obyvatelích tohoto krásného místa.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód