Lesy ČR chrání biodiverzitu

Datum publikace:

biodiverzita-301.jpg 

Jedním z projevů odpovědného přístupu LČR k ochraně biodiverzity je zásada trvale udržitelného hospodaření, která je základem lesnické strategie podniku.

Trvale udržitelné hospodaření

Trvale udržitelné hospodaření má v našich lesích více než 250 let dlouhou tradici. Zárodky jeho principů jsou zakotveny už v lesních řádech (patentech) Marie Terezie z let 1754 – 1756. V průběhu staletí byly tyto principy zdokonalovány, až v 80. a 90. letech minulého století nabyly podoby celosvětově skloňovaného pojmu trvale udržitelný rozvoj – sustainable development   a jeho odvozeniny trvale udržitelné hospodaření v lesích – sustainable forest management. Do rámce trvale udržitelného hospodaření lze zařadit mimo jiné takové provozní aktivity, jako je péče o genofond lesních dřevin, rozvíjení podílu přirozené obnovy na obnově lesů, zvyšování podílu melioračních a zpevňujících dřevin v porostech apod.

„Podnik se v plném rozsahu svých praktických i osvětových aktivit připojuje k myšlenkám ochrany biodiverzity a trvale udržitelného hospodaření v lesích, které je základem naší lesnické strategie,“ říká k tématu generální ředitel Lesů ČR Svatopluk Sýkora. „V současné době jsou Lesy ČR nositeli osvědčení, udělovaného nezávislou certifikační firmou, o certifikaci lesního hospodaření podle mezinárodně platného systému PEFC  na všech lesních hospodářských celcích podniku.“

Program 2000

Dalším dokladem péče LČR o biodiverzitu české přírody je Program 2000, přijatý pro zajištění cílů veřejného zájmu v podnikem spravovaných lesích. V tomto programu je ochraně biodiverzity věnována celá 7. kapitola. V ní jsou až do zcela konkrétních opatření rozpracovány ochrana biotopů, ochrana vzácných rostlinných i živočišných druhů, péče o přírodě blízké lesní okraje, cílené ponechávaní části odumřelého dřeva v lesích a potlačování nežádoucích druhů invazních nepůvodních rostlin.

Program 2000 financují Lesy České republiky výhradně z vlastních prostředků a vynakládají na něj kolem 60 milionů korun ročně.

Spolupráce s orgány ochrany přírody  

O významu lesů a způsobu jejich obhospodařování pro ochranu biodiverzity vypovídá skutečnost, že více než 45 % všech lesů obhospodařovaných Lesy ČR  je dnes součástí zvláště chráněných území nebo lokalit evropské soustavy Natura 2000. Lesnické hospodaření se v těchto chráněných oblastech striktně řídí platnými právními předpisy a není zaměřeno ekonomicky, nýbrž na péči o předmět ochrany.

V záležitostech ochrany přírody Lesy ČR úzce spolupracují s odbornými pracovišti a nevládními neziskovými organizacemi, jako jsou například Český svaz ochránců přírody (ČSOP) nebo Česká společnost ornitologická (ČSO). Náklady na tyto aktivity hradí Lesy ČR převážně z vlastních zdrojů.

Jako příklad užitečné spolupráce může posloužit vyvěšování ptačích budek, které v zájmu ochrany biodiverzity vyrábějí LČR ve svém semenářském závodě v Týništi nad Orlicí. Od roku 1998 jich bylo v Týništi vyrobeno přes 40 tisíc, a to v patnácti druzích, od budek pro sýkorky až po příbytky netopýrů nebo divokých kachen. Celkem 25 000 z celkového počtu vyrobených budek vyvěsili členové a příznivci ČSOP na základě dlouhodobé spolupráce s LČR.  Část zbývajících budek instalovali v lesích sami zaměstnanci LČR a zbytek odkoupili zájemci z řad veřejnosti.

Závěr

Rozsah tohoto textu neumožňuje vypsat všechny aktivity, které LČR v souvislosti s ochranou biodiverzity vyvíjejí. Mnoho dalších informací lze nalézt na webových stránkách Lesů České republiky.

OMK

Ilustrační foto: Nabídka hnízdních možností pro lesní ptáky je jednou z forem péče LČR o biodiverzitu
(LS Frýdlant v Čechách ; Zdrojové foto Ing. Jaroslav Jonáš)

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód