Lesy ČR připravují realizaci projektu částečné redukce borovice kleče v CHKO Jeseníky

Datum publikace:

Na území Národní přírodní rezervace Šerák – Keprník, která tvoří jádrové území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, bude letos zahájena realizace projektu „Redukce borovice kleče v NPR Šerák – Keprník“. Cílem projektu je realizovat redukci kleče na vybraných lokalitách, provést šetrné odstranění vyřezané biomasy a monitorovat vliv zásahu na druhovou rozmanitost společenstev zdejší arkto-alpinské tundry. Projekt byl zpracován v úzké součinnosti s pracovníky Správy CHKO Jeseníky i dalšími dotčenými orgány státní správy a vychází z výsledků projektu VaV MŽP a následné vědecké studie řešitelského týmu Mendelovy univerzity v Brně. Projekt za více než 3 miliony korun bude realizován s podporou MŽP a fondů Evropské unie, v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Kleč v CHKO Jeseníky

Na rozdíl od výskytu kleče v jiných pohořích (např. v Krkonoších) nebyla doposud původnost borovice kleče v Jeseníkách jednoznačně prokázána. Její současný výskyt je tedy zřejmě výhradně výsledkem úmyslné výsadby v minulosti. K zalesňování nejvyšších poloh Jeseníků vedla lesníky snaha o obnovu přirozené horní hranice lesa snížené pastvou skotu, regulování odtoku vody a ochrana proti erozi a vzniku lavin. Převaha zalesňovacích prací probíhala v období 1874 až 1928. Kleči se v podmínkách Jeseníků daří docela dobře a brzy splnila očekávání lesníků. Dnes zde roste na cca 142 ha a pokrývá necelých 13 % území nad horní hranicí lesa. S ohledem na výskyt některých unikátních přírodních hodnot je však v současné době na některých místech považováno za nutné ji částečně redukovat.

Projekt na zachování biodiverzity zvláště chráněného území

Odstranění porostů kleče může zlepšit stanovištní podmínky některých druhů rostlin a živočichů, ale je spojeno také s rizikem, které z pohledu lesníků, zodpovědných za stav svěřeného státního majetku, nelze podcenit. Po vyhotovení projektu VaV MŽP definujícího místa, kde může kleč kolidovat s dochovanými přírodními hodnotami, tedy Lesy ČR zadaly v rámci své Grantové služby studii na posouzení nejzávažnějších rizik, spojených s redukcí kleče v Hrubém Jeseníku. Studie zpracovaná řešitelským týmem Mendelovy univerzity v Brně byla dokončena v roce 2011. V návaznosti na výsledky obou studií byl ve spolupráci s pracovníky Správy CHKO Jeseníky zpracován projekt na redukci části porostů kleče v NPR Šerák – Keprník. Dalším zdrojem praktických informací byli pro jesenické lesníky pracovníci Krkonošského národního parku, kteří podobný projekt realizovali v letech 2010 a 2011.

Zahajovaný projekt, navazující na několik experimentálních výřezů kleče, organizovaných Správou CHKO Jeseníky koncem minulého století a v letech 2004 a 2010, je výsledkem mnoha jednání a terénních šetření. Zahrnuje likvidaci porostů kleče z 1,15 ha plochy na vrcholu Šeráku a ze 4 plošek o celkové výměře 1 ha z lokality Keprník. Šetrné odstranění vyřezané hmoty – největší problém předchozích zásahů, je technologicky vyřešeno ručním přitahováním odřezaných keřů na plachtách na předem vymezené plochy, z nichž bude hmota transportována mimo pozemky NPR a odvezena. Přibližně 100 tun vyřezané hmoty bude přepraveno lehkou vyvážecí soupravou na manipulační plochu Lesní správy Jeseník a necelých 200 tun biomasy z lokality Keprník bude, vzhledem ke špatné dostupnosti stanoviště, transportováno za pomocí vrtulníku na dočasné úložiště na Červenohorském sedle. Součástí projektu je i několikaletý monitoring 60 trvalých výzkumných ploch z pohledu stavu a vývoje vegetace a půdy. Týká se ploch dotčených zásahem v porovnání se stavem ploch v bezlesí a ploch zarostlých borovicí klečí.

Výsledkem společného snažení lesníků a ochránců přírody by mělo být získání informací o dalším možném vývoji ploch, z nichž bude borovice kleč šetrně a v souladu s platnými právními předpisy odstraněna.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód