Lužní les se bez vody neobejde

Datum publikace:

Lužní les nedaleko Břeclavi je protkán sítí vodních kanálů, kterými je do něj přiváděna voda. Letos v červenci byl dokončen vodohospodářský projekt, který zlepšil funkci tohoto revitalizačního systému, vybrané kanály byly pročištěny a byly vytvořeny nové propustky a stavidla.

 

Vydáte-li se lužním lesem z Lednice od Janohradu směrem do Břeclavi, zaujme vás značné množství vodních kanálů. Mají velký význam pro celý ekosystém lužního lesa. Jako tepny v lidském těle do něj přivádí životodárnou vodu, bez které by nemohl existovat. V minulosti zaplavovaly časté povodně přilehlý lužní les a zdejší kanály sloužily spíše k odvedení vody zpět do řeky.

V roce 1972 byl tok řeky Dyje napřímen a ohrázován a pravidelné záplavy v těchto lesích ustaly. Následoval však pokles hladiny podzemní vody, mnohé tůně a ramena vyschly, čímž zanikly biotopy pro mnohé druhy rostlin a živočichů. Změna ve vodním režimu se projevila i v lese, starší stromy se už nedokázaly přizpůsobit a zejména v letních měsících trpěly nedostatkem vody. Místní lesníci si byli vědomi prosychání lesních porostů, a proto v letech 1991-1996 zrealizovali revitalizační projekty, které měly za cíl přivést vodu zpět do lužního lesa. Postupně byly obnoveny staré vodní kanály a některé byly vytvořeny nově. Vybudovaly se stavidla a propustky, kterými lze zvýšit hladinu vody v kanálech nebo odklonit proud do jiné větve a tím ji zavodnit. Celková délka zavodňovacích kanálů činila 21,6 km. Voda byla do této soustavy přivedena ze Staré a Zámecké Dyje. S odstupem času již můžeme zhodnotit, že tato revitalizace byla úspěšná a lužní charakter zdejších lesů se podařilo zachovat. Další takovéto projekty byly v té době potom provedeny i v lužních lesích na Břeclavsku.

V roce 2010 připravil Lesní závod Židlochovice vodohospodářský projekt s názvem „Optimalizace vodního režimu systémů vodních kanálů jižní části Kančí obory“, jehož cílem bylo také zlepšení funkčnosti celého systému. Na základě místní znalosti byly vybrány lokality pro obnovu nefunkčních stavidel či propustků se stavidly a některé úseky kanálů byly navrženy k pročištění. Ve spolupráci s pracovníky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR byly vybrány i dvě zazeměné periodické tůně k prohloubení. Po úspěšné projekční přípravě podaly Lesy ČR žádost o poskytnutí podpory na realizaci projektu z fondů Evropské unie, která byla akceptována.

Samotný projekt započal v září 2011 zemními pracemi a na jaře 2012 pokračovaly práce na stavebních objektech. V červenci letošního roku byl celý projekt úspěšně dokončen a v současné době je ještě dokončována jeho administrace.

K této realizaci byly využity finanční prostředky z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.4 Optimalizace vodního režimu krajiny (Evropský fond pro regionální rozvoj / Fond soudržnosti). Celkové náklady projektu činily 2,4 miliónu korun.

Ačkoliv by se mohlo zdát, že tento systém je nyní nastaven optimálně, je zde jeden biologický faktor, který velmi ovlivňuje vodní režim tohoto území, a tím je bobr evropský. Bobr je schopen budovat hráze, které dlouhodobě zvýší hladinu vody nad hrází, kde může v důsledku dlouhodobého zaplavení lesní porost odumírat. Některé hráze, ale naopak zabraňují dostatečnému průtoku vody a té se pak nedostává v nižších úsecích kanálů. Jelikož je bobr evropský zvláště chráněný druh živočicha, nelze aktuálně problémy jím způsobené efektivně řešit.

Funkční systém vodních kanálů je cílem nejen lesníků kvůli dobrému růstu lesa, ale je zásadní i pro ochranu přírody tohoto území. Především v jarním období je možno v zavodněných tůních najít mnoho druhů obojživelníků nebo i vzácné korýše – žábronožky sněžní či listonohy jarní. Možnost manipulace s vodou pomocí stavidel umožňuje v případě předčasného vysychání jejich zvodnění tak, aby mohly tyto na vodu vázané druhy dokončit svůj vývoj.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód