Obnova Lesoparku Schönwald zdárně pokračuje

Datum publikace:

Lesopark Schönwald se nachází v těsném sousedství obce Jinošov, 5 kilometrů severně od Náměště nad Oslavou. Právo hospodařit v lesoparku mají LČR, s.p., zastoupené lesní správou Náměšť nad Oslavou.

 

Historické souvislosti

Jinošov je obec s raně středověkou minulostí a především s vazbou na panské hlavní sídlo na zámku v Náměšti nad Oslavou. V nivě Jinošovského potoka byly zřejmě kultivovány louky s jednotlivými duby, jasany a lípami, souvislejší porosty dřevin (olše, javory, topoly a vrby) zůstávaly na březích. Na příhodném místě byl na Jinošovském potoce zbudován dvouhektarový rybník (nyní nese jméno rybník Březina). Novou a nesmazatelnou podobu této krajině vtiskl hraběcí rod Haugwitzů.

V r. 1752 zakoupil náměšťské panství Bedřich Vilém hrabě Haugwitz (první rádce a ministr Marie Teresie). Jeho potomci vlastnili náměšťské panství až do roku 1945. Za panství Haugwitzů došlo k hospodářskému a kulturnímu rozkvětu celého Náměšťska. Údaje o nejstarší podobě lesoparku jsou velmi kusé. Umožňují pouze konstatování, že jižně od obce Jinošov byla bažantnice s rybníkem, loukami u potoka a lesíky na svazích kolem. Pro další osudy Jinošovské bažantnice je významný až konec 18. a začátek 19. století. Kolem bažantnice byla postavena již během 2. pol. 18. stol. dva metry vysoká kamenná zeď. Proměna bažantnice na park byla zahájena současně se stavbou letního sídla (zámek Schönwald) v letech 1795 až 1798.

Na dobu největší krásy lesoparku v letech 1827 až 1846 navazují roky, ve kterých se podoba parku měnila zřejmě jen v dekorativních detailech a dá se předpokládat, že až do roku 1945 byly dobře udržovány cesty, pěšiny, stavby, ohradní zeď i rybník a louky.

Na jaře roku 1945 se stal zámek s přilehlým parkem útočištěm starých lidí, žen a dětí prchajících před blížící se frontou. Na základě dekretů prezidenta Beneše byl veškerý majetek celé rodiny Haugwitzů po válce zkonfiskován. Již v květnových dnech roku 1945 vyhověl Zemský národní výbor žádosti skautů o přidělení Schönwaldu do jejich správy. Skauti zde pořádali skautské lesní školy. Jednu z nich navštívil prezident Beneš při příležitosti svého pobytu na nedalekém zámku v Náměšti nad Oslavou, který byl po válce upraven na jeho letní sídlo na Moravě. Skautský oddíl měl s lesoparkem i zámkem velké plány, rok 1948 však jejich naděje ukončil natrvalo. V roce 1950 se celý areál dostává do rukou Svazu mládeže a stal se krátce přechodným domovem hornických učňů. Koncem srpna 1951 zde byla zřízena škola, tzv. Státní kurs pro přípravu pracujících na vysoké školy se stručnějším pojmenováním Dělnická přípravka, který fungoval do roku 1953. Dalšími obyvateli zámku se stali staří lidé ve zřízeném Domově důchodců. V této době již přechází přilehlý lesopark pod správu státních lesů. Zámek včetně celého parku byl v roce 1958 vyhlášen kulturní památkou. V roce 1966 se z domova pro důchodce stal domov pro mužské obyvatele s mentálním postižením, tedy Ústav sociální péče. Ústav sociální péče sídlil v zámku do roku 2010, kdy zřizovatel Ústavu, Kraj Vysočina, rozhodl o jeho prodeji. Dnes je zámek v soukromém vlastnictví.

V roce 1983 vznikla z iniciativy Jihomoravských státních lesů Brno, s. p., v lesoparku uznaná obora pro chov daňčí zvěře s názvem Obora Jinošov, v současnosti ve správě LČR, s. p., organizačně spadající pod lesní správu Náměšť nad Oslavou. Menší část lesoparku přiléhající k zámku byla oddělena plotem (cca 4 ha) a stala se součástí Ústavu sociální péče a v roce 2010 byla prodána jako součást zámku.

Obnova historické kompozice

 

V roce 2007 nechala lesní správa Náměšť nad Oslavou vypracovat předběžný projekt rekonstrukce lesoparku Schönwald. Tento projekt slouží jako podklad k následným podrobným projektům za účelem získání dotací ze strukturálních fondů EU.

V předchozích letech byly úspěšně dokončeny následující projekty: „Obora Schönwald – úprava Jinošovského potoka“, „Rekonstrukce vodohospodářských zařízení v oboře Jinošov – rybník Březina“ a „ Obnova historické krajinářské kompozice lesoparku Schönwald v Jinošově“. Na všechny tyto projekty se podařily získat dotace ze strukturálních fondů EU (Program rozvoje venkova a Operační program Životní prostředí).

Obnova pokračuje

V roce 2011 předložila LS Náměšť ve spolupráci s KŘ Brno další žádosti o poskytnutí dotací z Programu rozvoje venkova. Jednalo se o projekty: „Rekonstrukce historické oborní zdi lesoparku Jinošov“ a „Rekonstrukce pěšin lesoparku Jinošov“. Oba dva projekty jsou ve stádiu realizace a v současné době již těsně před dokončením. V letošním roce opravila v lesoparku lesní správa z vlastních finančních prostředků lesní cestu s názvem LC Schönwald, a z Programu 2020 byl zrekonstruován altánek u bývalé bažantnice s názvem projektu „Obnova březové boudy – Obora Jinošov“.

Lesní správa Náměšť nad Oslavou vynakládá nemalé úsilí a finanční prostředky na obnovu této komponované krajiny, která je v menší míře srovnatelná s Lednicko –Valtickým areálem. Lesopark Schönwald si tuto péči bezesporu zaslouží a odvděčí se návštěvníkům nádhernými zážitky a příjemnou procházkou. Přístupný je celoročně, brankou přímo z obce Jinošov.

Michal Toufar

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód