Oprava vodní nádrže Opatovsko

Datum publikace:

Opatovsko je průtočnou nádrží ležící na Švábském potoce. Nachází se ve Zlínském kraji v okrese Kroměříž. Vodní plocha zhruba o rozloze 1,2 ha je obklopena převážně smíšenými porosty, a to na rozhraní Chřibů a Ždánického lesa.
vodni-nadrz-opatovsko.jpg 

Jedná se o významný krajinotvorný prvek, který umožňuje život a rozvoj drobných vodních živočichů, obojživelníků, mokřadních společenstev i ptactva.

Z chráněné fauny se zde vyskytuje čolek obecný (Triturus vulgaris), rosnička zelená (Hyla arborea), kuňka obecná (Bombina bombina) a ropucha obecná (Bufo bufo).

Z hlediska vodohospodářského slouží nádrž k zadržení vody v krajině a k transformaci případné povodňové vlny. Tyto výkyvy průtoku Švábského potoka hlavně v jarních měsících eliminuje vodní nádrž. Technický stav bezpečnostního přelivu rybníka po těchto přívalech utrpěl těžké „šrámy“ a hrozilo poškození celé hráze.

Na konci roku 2010 pracovníci Lesní správy Bučovice zajistili vypracování projektu opravy hráze VN Opatovsko a po projednání všech náležitostí stavebního řízení s vodoprávním MěÚ Kroměříž a zařazením akce do plánu oprav v roce 2011 mohlo dojít k realizaci záměru.

Zahájení stavby až v měsíci říjnu letošního roku podmiňovalo dodržení podmínek stavebního povolení k omezení dopadu snížení vodní hladiny na chráněné živočichy a jejich rozmnožovací cykly. Díky příznivému podzimnímu počasí bylo možno stavbu dokončit již po 6 týdnech od předání staveniště. Po celou dobu výstavby bylo nutno monitorovat a případně odborně přemísťovat jedince významných obojživelníků, vždy výhradně pod dohledem akreditovaného zoologa. Dle vítězné nabídky dodavatelské firmy do výběrového řízení představovala celá stavební akce náklady bezmála 1,5milionu korun. Jsme přesvědčeni, že tyto prostředky byly investovány účelně, přestože zvýšení bezpečnosti vodního režimu v dané oblasti se projeví až v případných kritických situacích.

Okolo vodní nádrže vede oblíbená turistická cesta, na které jsme tímto vybudovali pro širokou veřejnost jistě zajímavou zastávku a díky vhodně použitému stavebnímu materiálu i esteticky sladěný krajinný prvek.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód