Péče o břehové porosty na jihovýchodní Moravě

Datum publikace:

Břehovým porostům byla vždy věnována velká pozornost pro nezastupitelnost jejich krajinotvorných a především vodohospodářských funkcí.
brehove-porosty_301x225.jpg

Hospodářský efekt porostů z hlediska produkce dřevní hmoty se nikdy nemohl vyrovnat klasické produkci na lesních pozemcích. Péče o břehové porosty se přesto stala nedílnou součástí preventivních opatření na tocích. V kombinaci s technickými prvky přispívá ke stabilizaci a funkčnosti významného krajinného prvku – vodního toku.

Břehové porosty byly v minulosti zakládány podle speciálních hospodářských plánů a podle projektů biologické činnosti. Cílem projektové přípravy bylo dosáhnout stabilizace koryt toků bez narušení přírodního rázu krajiny.

Velké množství toků v oblasti jihovýchodní Moravy přišlo začátkem 20. století v důsledku neuvážené těžby téměř kompletně o doprovodný porost. Následná intenzivní pastva dobytka znemožňovala jeho přirozenou obnovu. Výsledkem byla destrukce koryt vodních toků se silným erozivním účinkem.

Nově zakládané porosty

Úkolem nově zakládaných porostů bylo definovat v prostoru údolní nivy vlastní koryto toku, zároveň se zachováním přirozených záplavových území mimo obce. Nově zakládané porosty byly a jsou uplatňovány všude, kde v rámci využití pobřežních pozemků dochází k nutným trvalým zásahům do koryt vodních toků.

Některé nevhodné koncepce a názory se bohužel nepříznivě podepsaly i na břehových porostech. Nepříznivě se projevilo především období intenzivní výsadby topolových porostů. Ovšem i takto, byť negativně, získávané zkušenosti se v průběhu let staly nepostradatelnou součástí vývoje péče o břehové porosty.

Péče ani po tolika letech není jednoznačně definovanou činností. Je nutné si uvědomit, že břehový porost je nedílnou součástí vodního toku, a to i bystřin. Jak nám dokazuje praxe, je kvalitní břehový porost, vhodně a citlivě doplněný prvky technického rázu, nejvýznamnějším prvkem stabilizace koryt vodních toků.

Tam, kde bylo možno realizovat práce s břehovým porostem bez zavádějících vlivů, jsou dnes zcela zřetelné výsledky nejen na kvalitě břehového porostu, ale především na stabilitě vodního toku. Důsledkem toho je samozřejmě i kvalita a relativní bezpečnost koryta vodního toku v níže položených zastavěných územích.

Přirozená ochrana před povodněmi

Za nepříliš vysoké finanční náklady je možné realizovat ochranu před škodlivými účinky vod i přírodě blízkou formu péče o vodní toky. Samozřejmě ne vždy jsou tato opatření stoprocentně účinná. Jsou ale zcela srovnatelná s finančně nákladnými technickými opatřeními, které mají často i ne zcela pozitivní vliv na životní prostředí.

V případě zajištění bezpečnosti přímo v zastavěných územích obcí je situace odlišná. Zejména z hlediska prostorových možností je dominantní technický prvek stabilizace koryta. V těchto případech se z břehového porostu stává porost doprovodný.

Je zřejmé, že jako všechny veřejně prospěšné práce, bude rozsah péče o břehové porosty přímo závislý především na financích, ale přesto je nutné tuto činnost i nadále rozvíjet a neztratit tak kontakt s prací našich předchůdců.

Vlastimil Hudeček

Fotografie:
Břehové porosty u Bunčovského potoka v Salaši u Velehradu

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód