Příprava souhrnu doporučených opatření v evropsky významné lokalitě Náměšťská obora

Datum publikace:

Výsledkem několikaletého projektu, na kterém pracuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, by mělo být zpracování zásad péče o všechny evropsky významné lokality (EVL) v České republice. Jednou z nich je i EVL Náměšťská obora ve správě LS Náměšť nad Oslavou. Zpracovaný souhrn doporučených opatření by měla AOPK ČR předložit k vyjádření LČR,s.p., v nejbližší době.

 

Evropsky významná lokalita Náměšťská obora leží mezi Náměští nad Oslavou a Kralicemi nad Oslavou, v nadmořské výšce 360 až 477 metrů. EVL se víceméně překrývá s oborou Kralice, která má rozlohu 286 ha a je z velké většiny pokryta listnatými lesy s převahou dubu. Krajinářsky i ekologicky hodnotné jsou velmi staré duby a habry, kterých je v oboře několik stovek. Oplocená obora, navazující na zámecký park v Náměšti nad Oslavou, již po staletí slouží k chovu daňků.

V souvislosti s oborou se objevuje několik názvů. Vyhlášená přírodní památka i evropsky významná lokalita se nazývají Náměšťská obora a honitba nese název Obora Kralice. Přestože se jedná o totožné území, hranice PP, EVL a honitby se nepatrně odchylují. Obora je také součástí územního systému ekologické stability: zahrnuje regionální biocentrum Náměšťská obora a lokální biocentrum Kralice. Tato biocentra jsou propojeny regionálním biokoridorem.

Přesné datum založení obory není známo. Daňčí zvěř se v oblasti chovala již od 15. století. K vytvoření obory pak došlo nejpozději za Žerotínů na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století. Obora je od roku 1958 památkově chráněná jako samostatná nemovitá památka, přičemž chráněno je historické kamenné oplocení obory, lovecký zámeček Lusthaus a bývalá střelnice. Obora je také součástí památkové zóny Náměšťsko a představuje území s velkou kulturní, estetickou i ekologickou hodnotou. Její současný vzhled je výsledkem několik století hospodaření, jehož hlavním cílem byl zejména chov zvěře za účelem lovu, ale také požadavky bývalých majitelů na estetiku a reprezentativnost území.

EVL byla zřízena na ochranu tří vzácných druhů xylofágních brouků: tesaříka obrovského (Cerambyx cerdo), páchníka hnědého (Osmoderma eremita) a kovaříka fialového (Limoniscus violaceus).

Tesařík obrovský – vyhledává v oboře pro vývin svých larev staré duby, zejména duby letní. Vhodné stromy pro vývoj tesaříka byly v oboře zachovány jako staré výstavky, mimo jiné i jako zdroj žaludů pro zvěř.

Páchník hnědý – je v oboře vázán na listnaté porosty s přirozenou nebo přírodě blízkou dřevinnou skladbou, využívat může i vhodné solitérní stromy a aleje. Pro druh je klíčové zachování dostatečného počtu stromů s vhodnými dutinami, což současná péče o oboru poskytuje.

Kovařík fialový – ze tří druhů brouků, kteří jsou předmětem ochrany EVL, žije kovařík fialový nejskrytějším životem a jeho zjištění je nejobtížnější. Samotné hledání jeho larev vede k destrukci biotopu, protože naruší stratifikaci vrstev trouchu a mikroklimatické poměry v dutině. Proto jsou nálezy kovaříka v oboře relativně nejvzácnější.

Dlouhá nepřetržitá tradice oborního chovu je příčinou toho, že se nám lesy v Náměšťské oboře dodnes zachovaly v přírodě blízkém druhovém složení. Výsledkem je současný stav obory, který je pro kovaříka, tesaříka i páchníka vyhovující. Zvláště unikátní staré listnaté porosty poskytují těmto broukům vhodné prostředí.

Michal Toufar,
technik LS Náměšť nad Oslavou

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód