Provádění údržbových pracích na vodních tocích v areálu Národního Hřebčína Kladruby nad Labem

Datum publikace:

V rámci transformace ZVHS převzaly Lesy České Republiky, s. p., do správy a majetku vodní toky společně s nemovitým majetkem (úpravami) nacházejícím se na vodních tocích v areálu Národního Hřebčína v Kladrubech nad Labem.

 

Od roku 2011 Lesy ČR provádějí každoročně na základě požadavku Národního Hřebčína údržbové práce na upravených i neupravených vodních tocích po celém areálu hřebčína a rovněž i na tkz. „Kladrubském napaječi (náhonu)“, který přivádí vodu do obce Kladruby nad Labem z obce Semín z Opatovického kanálu. Podnik zároveň má ve správě cca 15 km upravených i neupravených vodních toků (původně zavlažovacích a odvodňovacích kanálů), které se nacházejí v areálu Národního hřebčína, které v minulosti plnily zavlažovací a odvodňovací funkci.

Rovinatá krajina celého území společně s dalšími okolnostmi přispívá k neustálému a pravidelnému zanášení sedimentem většiny koryt vodních toků a kanálů, tento stav podstatně zhoršuje odvodňovací funkce téměř všech toků po celém areálu hřebčína, a proto je zapotřebí neustálá komplexní údržba téměř všech vodních toků po celém areálu. S těmito pracemi souvisí péče o břehový porost, který je pro Kladruby velice specifický, jelikož se nacházíme na pozemcích národní kulturní památky a kulturní památky. Na březích vodních toků se nachází náletové porosty různého stáří a druhu, kromě toho se tam ve velké míře vyskytují také topoly staršího věku, řada topolů je přestárlých, dožilých a hlavně jsou v havarijním stavu a potřebují odstranit. Následně po odstranění dřevin je zapotřebí provést výsadbu původních dřevinných kultur, které jsou od minulosti pro hřebčín specifická.

Údržbové práce spočívaly zejména v odstraňování sedimentu z koryt vodních toků s následnou likvidací sedimentu, která je v této oblasti nesnadná, dále oprav břehových nátrží pomocí kamenného záhozu a rovnaniny. Byla provedena obnova koryta Strašovského potoku, z důvodu přivedení vody do území zvané „V Mošnicích“ za účelem zlepšení vodního režimu, dále došlo k probírkám keřového porostu, ořez větví, odstraňováním překážek z koryt vodotečí, naplavenin a sečení břehů toků.

Na uvedené práce vynaložily Lesy ČR cca 2 030 000 Kč (z toho 385 000 Kč na PD). Jedná se o projekční práce a práce realizační provedené do léta roku 2016. Na podzim letošního roku je opět plánovaná údržba vodního toku, na kterou je již zpracovaná projektová dokumentace. Údržbové práce opět spočívají v odstranění sedimentu z koryta toku a zajištění likvidace a dále probírka keřového porostu, posečení rákosu a travního porostu. Již se zadává PD na rok 2017 opět na údržbu VT na odstranění sedimentu z koryta VT. Na rok 2018 je plánovaná akce obdobného charakteru. Plánují se i údržbové práce vodních toků na další období. Jelikož podstatná část toků a kanálů v posledních letech značně zarůstá rákosem, připravujeme postup na odstranění rákosu z VT, protože napomáhá rychlejšímu usazování sedimentu v korytě toku a zhoršuje průtočnou kapacitu vodního toku.

V rámci péče o břehový porost byla provedena těžba topolů na podzim 2015 na vodním toku Kladrubský napaječ v k. ú. Semín z důvodu havarijního stavu topolů, kde bylo odstraněno 36 topolů, na které byla vydána výjimka ke kácení z důvodu výskytu chráněných živočichů). Dále byl odstraněn keřový a náletový porost a proběhlo sečení. Bylo zde ponecháno 9 torz, jako útočiště pro zvláště chráněného živočicha lesáka rumělkovitého, který se vyskytuje v této oblasti. Po těžbě následovala výsadba břehového porostu, došlo k vysázení 58 stromků a 63 keřů. V současné době probíhá povýsadbová péče na vysázených porostech. Celkové náklady na uvedenou akci činí 299 000 Kč, které plně hradily Lesy ČR, s. p.

V roce 2016 proběhne velmi důležitá akce na odstranění přestárlých, dožilých a silně havarijních stromů, odstranění veškerého náletového porostu s následnou výsadbou na území Národního Hřebčína Kladruby nad Labem na Strašovském potoce v ř. km 0,750 – 1,850 ve správě LČR, ST – OPL. Tato akce se uskuteční na základě žádosti od Národního Hřebčína, a to počínaje měsícem září 2016, z důvodu havarijního stavu většiny topolů v řešeném úseku. Tato akce spojuje zájmy bezpečnosti a zájmy ochrany přírody. Dotčený úsek se nachází v nově vyhlášené Evropsky významné lokalitě NATURA 2000, v topolech se vyskytuje zvlášť chráněný živočich lesák rumělkový a dotčený úsek se nachází na pozemcích národní kulturní památky. S akcí byli seznámeni „Občanská sdružení chráníme stromy“ a „Zelená pro Pardubicko“. Na uvedenou akci je již zpracovaná projektová dokumentace, během projekční činnosti a činností správce toku byla vyřešena veškerá povolení, tj. výjimka od Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství, na odstranění topolů z důvodu výskytu zvlášť chráněného živočicha lesáka rumělkového, povolení od Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru školství a kultury, oddělení kultury památkové péče, zejména ohledně druhového složení vysázených dřevin a závazné stanovisko od PCE kraje, odboru ŽP a zemědělství, že akce nemůže mít významný vliv na nově vyhlášenou evropsky významnou lokalitu NATURU 2000 dle ustanovení §45 i.

V rámci akce bude odstraněno 105 havarijních topolů, 8 topolů budou ponecháno bez zásahu (možnost výskytu zvláště chráněného živočicha lesáka rumělkového). Z tohoto důvodu budou také vytvořena 3 úložiště z pokácených kmenů s kůrou a s podkorním myceliem a „černou“ hnilobou lýka, kmeny s dutinami a trouchem pro lesáka rumělkovitého, dále bude odstraněn veškerý doprovodný náletový porost a dojde k posečení travní hmoty. Po těžbě dojde k výsadbě břehového porostu dle podmínek oddělení památkové péče, a to původních dřevinných kultur, které se v Kladrubech nacházely. Jedná se o vysázení 179 stromků (zejména dubu 143) a 52 keřů. Poté bude následovat několikaroční povýsadbová péče o břehový porost. Celkové náklady na tuto akci činí 621 000 Kč, které kompletně hradí Lesy ČR, s. p. Mimochodem se jedná o úsek toku, který byl obnoven v rámci údržbových prací v roce 2015. V rámci další drobné akce je plánovaná probírka náletových dřevin rostoucích v průtočném profilu vodního toku a úklid popadaných suchých a shnilých větví podél toku na dalším úseku vodního toku v areálu Národního Hřebčína Kladruby.

V následujících letech plánujeme odstranit další topoly z břehů vodních toků na území Národního Hřebčína Kladruby, které začínají být v havarijním stavu. Nejprve však proběhne vytipování nejhorších jedinců v terénu za účasti všech dotčených organizací a institucí (Krajský a městský úřad, NPÚ, AOPK, NHK a další).

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód