Retenční nádrže na Lesní správě Žatec

Datum publikace:

Lesní správa Žatec, která v rámci Lesů České republiky, s. p. (LČR) hospodaří na téměř 14.000 ha lesních pozemků spravuje mimo jiné i několik retenčních nádrží, které jsou součástí lesních komplexů.

 

Retenční nádrže plní řadu významných funkcí. Jejich prvořadým úkolem je úprava vodního režimu v krajině. Zadržují dešťové srážky a upravují průtokové poměry vodotečí v krajině. V případě nadprůměrných srážek působí jako ochrana před povodňovými jevy. V retenčním prostoru nádrže se transformuje povodňová vlna a zachycený objem vody proteče nižšími průtoky za delší časový úsek. Neméně významnou funkcí je i protipožární využití zadržované vody v retenční nádrži, kdy v případě požáru v lesním porostu dochází k mnohdy nevyčíslitelným škodám a blízký a dostupný zdroj vody kterou lze k hašení použít je neocenitelný. Retenční nádrže jsou také součástí biotopu pro vodní organismy, ryby, vodní ptactvo a vegetaci.

Aby retenční nádrže plnily svoji funkci a jejich provoz byl bezpečný, je nutná pravidelná dohlídka odpovědnými osobami, kterými jsou pověření zaměstnanci LČR a pracovníci vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností. Dohlídky ze strany odpovědných zaměstnanců LČR jsou prováděny v pravidelných měsíčních intervalech. V případě extrémních srážek jsou nařizovány kontroly mimořádné. Předmětem kontrol je sledování jevů, které by mohly ovlivnit bezpečnost, stabilitu a mechanickou pevnost vodního díla. Při obchůzkách se sleduje vodní dílo a jeho blízké okolí, průtokové poměry, pravidelnost chodu všech mechanizmů, výskyt trhlin a viditelných deformací, posunů, propadů, sesuvů, výskyt průsaků, vývěrů a zamokřených až zbahnělých míst, vlivy provozu a prostředí na technický stav objektů a technologických zařízení, zvláště konstrukcí výpustných, přelivných a odběrných zařízení. O provedených kontrolách se provádí záznam do provozního deníku, který se vede pro každou retenční nádrž samostatně. V roce 2012 proběhly desetileté dohlídky za účasti pracovníků vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností III. stupně. V rámci těchto prohlídek se kontroloval technický stav vodních nádrží, vedení dokumentace k jednotlivým stavbám a platnost vydaných rozhodnutí k nakládání s povrchovými vodami. V rámci dohlídky nebyly zjištěny závady, které by měly vliv na provozování a funkčnost jednotlivých vodních nádrží.

V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce retenční nádrže Suchý rybník v katastrálním území Nový Dvůr u Žihle. Stavební část rekonstrukce Suchého rybníku byla zahájena v roce 2010. Jedná se o malou vodní nádrž o retenčním objemu cca 6,3 tis. m3. Zhotovitel, který rekonstrukci pro Lesy České republiky, s. p., realizoval, přistoupil ke stavebním pracím s odpovědností a stavbu zrealizoval citlivě bez násilných zásahů k okolní přírodě. Výsledkem rekonstrukce je vodní nádrž, která plní veškeré funkce, pro které byla původně zřízena a současně působí jako hodnotný krajinotvorný prvek v lokalitě, která je hojně turisticky navštěvována a celoročně využívána k rekreaci jak pro děti, které jezdí do střediska „Na Sklárně“ na školu v přírodě, tak i pro rodiny, které zde tráví svou zaslouženou dovolenou.

V roce 2012 byla také zahájena stavební část rekonstrukce retenční nádrže Zbrašín. Retenční prostor nádrže, který by měl po rekonstrukci dosahovat objemu cca 5,8 tis. m3 byl již v podzimních měsících roku 2012 zbaven nánosu naplavenin. Současně byl vyhlouben i příkop k zachycování naplavenin v délce cca 80 m a byl upraven profil dna do konečné podoby. V letošním roce budou provedeny úpravy hráze, bude vybudován sdružený hrázový objekt a upravena koruna hráze, na které bude zřízena štěrková komunikace s napojením na navazující lesní cestní síť. Na podzim tohoto roku by mělo být zahájeno zkušební napouštění retenční nádrže. V roce 2014 budou provedeny dokončovací práce včetně ozelenění a výsadby doprovodné zeleně.

V letošním roce bude také realizována rekonstrukce lesní tůně Malměřice. Jedná se o lesní tůň, která je napájena ze soustavy pramenišť, která se nacházejí v těsné blízkosti tůně. Předmětem rekonstrukce je vyčištění retenčního prostoru, oprava hráze, vybudování přelivné hrany a úprava pramenišť. Na jednom prameni bude vybudována studánka. Rekonstrukce lesní tůně je řešena tak, aby byl zachován její současný krajinotvorný charakter.

Poslední a v současné době realizovanou akcí je aktualizace stavební a provozní dokumentace k retenční nádrži Evik v lesním komplexu mezi obcemi Janov a Deštnice.

Pokud jsem vyjmenovával funkce a význam retenčních, tedy vodních nádrží, úmyslně jsem se vyhnul funkci rekreační. Budeme rádi, když budete při vašich toulkách lesem obdivovat jeho krásy místy dotvořené vodním dílem a budete se kochat i ostatními krásami naší přírody. Mějte ale na paměti, že tyto nádrže nejsou veřejnými koupališti a pokud si u některé z našich nádrží odpočinete, odneste si s sebou nejen příjemné zážitky, ale i obaly od nápojů a sáčky od svačin. Vždyť návštěvníci, kteří přijdou po Vás, chtějí také vidět neposkvrněné kouty naší přírody a ne zdevastovanou přírodu a rodící se černé skládky.

Ing. František Havlíček,
HIM Lesní správa Žatec

Foto: RN Suchý rybník po kolaudaci – srpen 2012

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód