Revitalizace Bačetínského potoka

Datum publikace:

Bačetínský potok je drobný vodní tok, který pramení nad obcí Bačetín. Odtud pokračuje západním směrem až k obci Křovice, kde se vlévá do Brtevského potoka. V rámci koncepce přírodě blízkých protipovodňových opatření s vazbou na revitalizaci hydromorfologického stavu vod LČR, s. p., realizovaly na tomto potoce v letech 2009-2010 revitalizaci. Ta napravuje v minulosti nevhodně provedené úpravy toku a jeho charakter vrací do původního, přírodě blízkého stavu s cílem obnovy přirozené funkce vodního ekosystému.

rbp-301.jpg 

Celkové náklady stavby činily 6,4 mil. Kč, ze zdrojů státního podniku 1,4 mil. Kč a dotace Evropskou unie byla 5 mil. Kč (vše bez DPH).

Zájmová část Bačetínského potoka byla počátkem 70. let minulého století upravena melioračními betonovými tvárnicemi. Byl zde i nefunkční rybník. Opevnění potoka bylo z velké části porušené. Navrhovaná opatření byla rozdělena na vlastní vytvoření nového mělkého meandrujícího koryta a na nové vodní plochy navržené ve vhodných profilech.

Trasa nového koryta je položena do širokého pásu nivy v průměrné šířce 25,0 m. V tomto pásu je řešeno jak nové koryto Bačetínského potoka, tak i boční mokřady. Bylo zde vytvořeno celkem 10 mokřadů nepravidelného tvaru. Mokřady jsou napájeny protisměrnými náhony.

Trasa nového koryta toku respektuje bývalou trasu Bačetínského potoka a nejnižší niveletu stávajícího terénu v nivě. Nové koryto bylo stabilizováno příčnými objekty – skluzy, které plní i funkci výškového rozčlenění nivelety a rozdělovacího objektu pro napouštění nových mokřadů. V zájmovém území byly též zrealizovány tři vodní nádrže se zemní hrází.

Na základě stavu krajiny a nutnosti fixace nového koryta Bačetínského potoka, jeho příčných objektů, objektů mokřadů a fixace hranice revitalizované nivy bylo nutno založit břehový doprovodný porost.

Všechna tato opatření provedená na Bačetínském potoce posloužila k:

  • nápravě nevhodně provedených úprav a obnově přirozené funkce vodního ekosystému
  • zvýšení retenčních schopností krajiny
  • zvýšení samočistící schopnosti potoka
  • zvýšení stability vodního režimu snižováním rozdílů extrémních průtoků
  • nápravě velkoplošného odvodnění a nevhodného hospodaření na půdě

Ing. Jiří Vogel

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód