Soustava zavodňovacích kanálů v Mušovském luhu obnovena s využitím zdrojů EU

Datum publikace:

Mušovským luhem je nazýván komplex lužního lesa o výměře zhruba 360 ha nacházející se u obce Ivaň v blízkosti prostřední nádrže soustavy vodního díla Nové Mlýny. Samotný název tohoto území odkazuje na nedalekou dnes již zaniklou obec Mušov, ze které se zachoval pouze kostel na ostrově uprostřed střední nádrže.

Mušovský luh je zbytek původně rozsáhlejšího komplexu lužních lesů pod Pálavou, které unikly zaplavení při budování a napouštění jednotlivých nádrží v 70. až 80. letech 20. století. Ačkoliv se v bezprostřední blízkosti tohoto území nachází řeka Jihlava, celé území je dotováno vodami Mlýnského náhonu, který napájí i nedaleké Pohořelické rybníky.

Součástí Mušovského luhu je i přírodní památka Dolní mušovský luh chránící jeden z posledních zbytků jihomoravských lužních lesů s charakteristickou faunou a flórou. V prostoru Mušovského luhu se nachází i další přírodní památka Betlém. Předmětem ochrany PP Betlém jsou vývojová stadia lužního lesa, suchý hrůd, stojaté vodní plochy a rostlinná i živočišná společenstva vázaná na tyto biotopy.


pohled na prohloubený úsek kanálu

pročištěný úsek kanálu

Původní vodní režim tohoto území, charakteristický vysokou hladinou podzemní vody a častými záplavami, byl značnou mírou negativně ovlivněn vodohospodářskými úpravami řeky Jihlavy a výstavbou vodního díla Nové Mlýny. V rámci vodohospodářských úprav došlo navíc k vybudování sítě odvodňovacích příkopů, které měly negativní vliv na hydrologický režim a ještě více umocnily pokles hladiny podzemní vody. Proto Lesní závod Židlochovice přistoupil v letech 1996 – 1997 k realizaci finančně nákladných revitalizačních úprav spočívajících v prohloubení či vybudování soustavy zavodňovacích kanálů s cílem eliminovat vliv odvodnění a vylepšit hydrologické poměry tohoto území, což se posléze podařilo.

V roce 2011 nechal odbor životního prostředí Jihomoravského kraje vypracovat Hydrobiologickou studii lokality Mušovský les, neboť některé úseky soustavy kanálů již nebyly zcela funkční. V následujícím roce ve spolupráci s Lesním závodem byla vypracována projektová dokumentaci s cílem zlepšení funkčnosti soustavy. Původní verze projektu měla zahrnovat i opravy stávajících stavebních či výstavbu nových propustků a stavidel, ale konečná verze projektu obsahovala především zemní práce spočívající v prohloubení zanesených či příliš mělkých úseků kanálů. Důvodem byl především blížící se termín výzvy k příjmu žádostí o finanční podporu z Operačního programu Životní prostředí, oblast podpory 6.4 – optimalizace vodního režimu krajiny. Žádost o finanční podporu se LZ Židlochovice podařilo úspěšně podat a po nutné další administraci mohla být v létě 2014 zahájena vlastní realizace prací na projektu s názvem Zprůtočnění revitalizační soustavy v EVL Mušovský luh. Výsledkem projektu bylo pročištění zanesených úseků částí kanálů v délce 4,812 km. Pročištěná soustava několika kanálů umožnila přívod vody i do větví kanálů, které byly mimo jarní obdobní vysokých stavů vody zcela vyschlé. Celkové náklady projektu ve výši 1 720 575 Kč byly následně LČR proplaceny Státní fondem Životního prostředí. Vlastní práce byly prováděny a ve spolupráci s dalšími subjekty, mimo zástupců odboru životního prostředí přispěli ke zdárné realizaci i pracovníci Povodí Moravy, a.s., ekologicko-biologický, autorský a stavebně-technický dozor stavby, za což jim patří poděkování.

Úspěšná realizace ukazuje, že spolupráce orgánů ochrany přírody se subjekty hospodařícími v evropsky významné lokalitě s využitím podpory ze zdrojů Evropské unie je možná. Věříme, že tato spolupráce bude pokračovat.

Ing. Jan Dovrtěl
referent ochrany přírody LZ Židlochovice

 

Evropsky významná lokalita Mušovský luh

Evropsky významná lokalita (EVL) Mušovský luh zahrnuje komplex lužních lesů o výměře 557 ha. Předmětem ochrany této EVL jsou především stanoviště smíšených lužních lesů s dubem letním, jilmem vazem, j. habrolistým, jasanem ztepilým nebo j. úzkolistým podél velkých řek. Dalšími evropsky významnými druhy živočichů, pro něž bylo toto území vyhlášeno, je hrouzek běloploutvý, lesák rumělkový, roháč obecný a vydra říční.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód