Využívání lesních pozemků k jiným účelům

Datum publikace:

Lesy mají v krajině nezastupitelný význam. Proto si každá společnost svoje lesy chrání a stanovuje předpoklady pro zachování lesa, péči o les a obnovu lesa jako národního bohatství, pro plnění všech jeho funkcí a pro podporu trvale udržitelného hospodaření v něm. V České republice platí zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (dále jen „lesní zákon“), který řeší výše uvedené.

ochrana-lp-301.jpg 

Veškeré pozemky určené k plnění funkcí lesa musí být účelně obhospodařovány podle lesního zákona. Jejich využití k jiným účelům je zakázáno. V lesním zákoně je mimo jiné stanoveno, kdo a kdy povoluje výjimku z uvedeného ustanovení a za jakých podmínek lesní pozemky odejmout pro jiné využití. Vlastník lesa a ani nikdo jiný nemůže stromy na lesním pozemku jen tak vykácet a takový pozemek využívat jinak. Za takové jednání hrozí vlastníkovi lesa sankce. V případě, že vznikne potřeba lesní pozemek nebo jeho část využívat trvale nebo dočasně jinak než lesní, je nutno podat žádost o odnětí na příslušný orgán státní správu lesů. Státní správu lesů vykonávají zpravidla odbory životního prostředí příslušných městských úřadů (obcí s rozšířenou působností), krajů, případně ministerstva. Žádost musí splňovat náležitosti dané vyhláškou 77/1996 Sb. Státní správa lesů žádost posoudí a odnětí může, ale také nemusí povolit. V případě povolení odnětí státní správa vyměří žadateli poplatek za odnětí, který je žadatel povinen uhradit.

Odnětí z pozemků určených k plnění funkcí lesa většinou probíhá za účelem realizace stavby na dotčeném pozemku. Může se jednat o výstavbu komunikací, staveb pro bydlení, průmyslových staveb, zpevněných ploch apod. V této souvislosti je nutno zmínit, že lesní zákon zdůrazňuje povinnost při projektování staveb a pořizování územně plánovací dokumentace dbát zachování lesa. Jinak řečeno, je nutno hledat taková řešení, která jsou z hlediska zachování lesa, ochrany životního prostředí a ostatních celospolečenských zájmů nejvhodnější . Jestliže plánovaná stavba má být umístěna do padesáti metrů od okraje lesa (bez ohledu na to, zda je tento les ve vlastnictví stavebníka či někoho jiného), i zde musí stavebník získat souhlas státní správy lesů.

Státní podnik Lesy České republiky, s. p., při hospodaření na vlastních pozemcích důsledně dbá na zachování lesa. S odnětím lesních pozemků pro jiné využití souhlasí jen ve výjimečných případech. Jedná se především o situace, kdy je nutno lesní pozemek využít pro stavby v celospolečenském zájmu, jako například čistírny odpadních vod, kanalizace, vodovody, protipovodňová opatření, telekomunikační zařízení apod. Za každých okolností se hledá takové řešení, aby rozsah záborů lesních pozemků byl co možná minimální a z hlediska hospodaření na sousedních lesních pozemcích co nejšetrnější.   

Popsané situace jsou částí problematiky, kterou řeší lesní zákon. S uvedenou problematikou se nemusí každý setkat, týká se většinou vlastníků lesa a investorů staveb. Vlastník lesa by tedy měl zákon o lesích znát. Lesní zákon ale řeší i problematiku, která se týká každého, byť jen občasného návštěvníka lesa. Proto se doporučuje obecná znalost lesního zákona. A k tomu mohou posloužit i takové články, jako je tento.

Ing. Emanuel Řetický

Související články

Komentáře

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód