Hranice lesních majetků nejsou jasné ani po 20 letech

Datum publikace:

Od vydání zákona č.229/1991 Sb. o půdě, který zahájil obnovu vlastnických a užívacích vztahů k zemědělské a lesní půdě, uplynulo více než 20 let. Člověk by myslel, že po takové době již budou jasné a vyřešené majetkové hranice, zejména v případě velkých vlastníků. Donedávna jsme o tom byli přesvědčeni i na Lesní správě Černá Hora.

 

Před 2 lety si revírník při zpracování pěstebních projektů podle návrhu nového LHP (lesní hospodářský plán) všiml, že oplocenka, kterou založil a o kterou již roky pečuje, je „přeříznutá“ napůl. Dozvěděli jsme se, že její druhá polovina není dle taxátora majetkem LČR, s. p., ale města Brna a dále, že hraniční potok, 20 let vzájemně respektovaná majetková hranice, vychází na mapě až do poloviny svahu. Usoudili jsme proto, že se jedná o nedorozumění a zákres jsme reklamovali. Zařizovatel nás přesvědčil, že vychází z předaných podkladů a doložil ortofoto s parcelním rastrem. Z jeho pohledu bylo opravdu vše v pořádku. Z hlediska lesní správy to ale v pořádku nebylo. Klikatá hranice dvou různých majetků kopírující koryto potůčku je logická, identifikovatelná a stabilní, vede-li ovšem po potůčku a nikoliv v polovině svahu. I v případě takovéhoto zaměření a vyznačení v terénu by za pár let nikdo nevěděl, kudy přesně prochází, značky se ztratí pod jehličím, listím, trávou, barva na stromech vybledne, vymění se personál a na hraniční rozepře je zaděláno.

Začali jsme tedy pátrat – na katastrálním úřadě v archívu lesní správy, v literatuře. Na katastru se zjistilo, že při digitalizaci v osmdesátých letech 20. století byla tato hranice převzata z dřívějších mapových děl bez jakéhokoliv ověření. To znamená, že byla převzata z map vyhotovených původně v polovině 19. století pro tzv. stabilní katastr. Vyměřování pro stabilní katastr probíhalo po vykolíkování držebnostních hranic metodou měřického stolu s měřením tehdy používanými metodami, především zpětným protínáním. Ty měly různou přesnost v závislosti na přehlednosti a členitosti terénu. V lesích byly z pochopitelných důvodů přesné nejméně. V té době to velkým vlastníkům nevadilo, hranice panství byla dlouhodobě stabilizovaná, případně označená mezníky, příkopy, průseky apod. Mapy stabilního katastru byly vyhotovené odděleně pro každé katastrální území zvlášť, a to v sáhových mírách.

Přes pozemkový katastr první Československé republiky a několikero pozemkových reforem přešly jako podklad do jednotné evidence půdy v padesátých letech 20. století, v rámci které bylo také pořízeno souvislé mapové zobrazení. Nikoliv však novým mapováním, ale skreslením dochovaných map tak, že jednotlivá katastrální území byla více nebo méně přesně přiložena k sobě a překreslena. Kvalita výsledných map byla přímo úměrná kvalitě původní mapy stabilního katastru, kvalitě jejích kopií vyhotovených v průběhu 100 let používání a zaznamenávání změn a pečlivosti pracovníků při skreslování map do souvislého zobrazení. Je pochopitelné, že ne vždy na sebe mapy „sedly“, překryvy nebo nedokryvy se neřešily důsledně. Z takto vzniklých map se pak vycházelo i při digitalizaci mapového díla ve zmíněných 80. letech. Případné chyby, pokud vůbec byly zjištěny, zejména v lesích nikdo neřešil, protože je obhospodařovala jedna socialistická organizace. Nikdo nepředpokládal, že přijde změna společenských poměrů, rok 1991 a zákon o půdě. Podle platných zákonů je nyní právní stav takový, jaký je stav v katastru nemovitostí.

Pátrali jsme nicméně dále. V archivu lesní správy byly nalezeny mapy lesního majetku v oblasti sporné hranice se stavem ke dni 1. 1. 1949. Tehdy vstupoval v platnost jednak nový LHP pro lesy ve správě státu z konfiskovaných velkostatků Černá Hora a Milonice a také mapy se stavem k témuž dni k novému LHP města Brna – tedy z doby, než byly obecní lesy převedeny na stát. Na hraniční čáře těchto map byl zakreslen potok a očíslované hraniční kameny. Našla se rovněž smlouva o koupi tohoto lesního komplexu městem Brnem od rodu Salmů v roce 1935. I v ní byly zmíněny očíslované tesané mezníky, osazené městem na majetkové hranici, byť na její jiné části.

Další fáze pátrání proběhla v terénu. S ohledem na současnou podobu porostů na obou březích hraničního toku, především k listnatým mlazinám z přirozené obnovy na poměrně bohatém stanovišti, bylo nutno vyčkat na předjaří, kdy jsme předpokládali lepší podmínky pro hledání dochovaných hranečníků. A povedlo se, v korytu potoka jsme kamenné hranečníky s čísly shodnými s mapou opravdu nalezli. Některé byly vyvrácené, ale byly tam!

S podporou ředitelství LČR byly kameny zaměřeny přístrojem GPS s geodetickou přesností a data vynesena do mapy porostní i katastrální. Naše přesvědčení o chybném vedení majetkové hranice v katastru nemovitostí se nakonec prokázalo. Nyní zbývá ještě k vyřešení poněkud problematičtější a méně zajímavá část, a sice uvedení zápisu v katastru nemovitostí do souladu se zjištěnou skutečností.

Ale to už je jiný příběh.

Ing. Petra Zavřelová,
lesní správkyně, LS Černá Hora

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód