Odborná správa lesů

Datum publikace:

Po změně politickoekonomických podmínek v závěru 80. let minulého století došlo k částečnému navrácení lesních majetků původním vlastníkům či jejich dědicům. Následně nové majetkové vztahy a způsob hospodaření v lesích pak nutně vedly k vytvoření nového zákona č.289/1995 Sb., zákona o lesích a o změně a doplnění některých zákonů s předpisy vydanými k jeho provedení.

 

Lesní pozemky na území České republiky tak mohou vlastnit jak fyzické osoby (občané), tak právnické osoby (obce, nadace, sdružení, firmy apod.). Možnost svobodného nakládání s lesním majetkem, zvláště pak v majetku státu, je tímto zákonem tradičně omezena. Lesní prostředí má nenahraditelný celospolečenský význam s mnoha funkcemi a jeho zachování a stabilita jsou cílem těchto omezení.

Základními nástroji pro zachování a trvalou obnovitelnost zdrojů ve většině našich lesů jsou pak Oblastní plány rozvoje lesů, lesní hospodářské plány a lesní osnovy. Oblastní plán rozvoje lesů je metodickým nástrojem státní lesnické politiky, je zpracováván na dobu zpravidla 20 let a je podkladem pro vyhotovení lesního hospodářského plánu a lesních osnov, s platností zpravidla na dobu 10 let.

Vlastníci lesů jsou pak povinni hospodařit dle schváleného plánu či osnov a o provedených zásazích vést evidenci. Obnova a výchova lesních porostů je jednou ze základních povinností vlastníka lesa. Údaj z lesní osnovy o celkové výši těžby je nepřekročitelný a vlastníci lesů nad 3 ha musí navíc při obnově porostů dodržet minimální zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. V obecních lesích a lesích v majetku státu se musí dodržet i minimální rozsah výchovných těžeb v porostech do 40 let věku. Ostatní údaje v lesním hospodářském plánu a lesní osnově jsou pouze doporučujícího charakteru. Stát, potažmo jednotlivé kraje, formou dotací do lesních porostů podporuje provádění některých specifických lesnických činností při obnově a výchově porostů, provádění šetrného vyklizování dřevní hmoty či štěpkování. Rovněž zalesňování méně atraktivních zemědělských půd je dotováno dotací ze SZIF při MZe z dotací EU.

Ing. René Doležal

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód