Název projektu:                Mokřat Lhotky

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010045

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 1 066 856 Kč
Celková výše podpory EU: 1 066 856 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 10.1.2020
Datum ukončení realizace projektu: 17.12.2020

Projekt řešil vybudování mokřadu bez možnosti manipulace s vodou. V rámci projektu byly zřízeny dva samostatné mokřady v ploše 437 m2 a 352 m2. Celková plocha mokřadů včetně úprav břehů činí 1780 m2. Celkový objem zadržené vody v krajině činí 717 m3. Tvar tůní je miskovitý s mírnými svahy. Projekt je situován do lokality uprostřed lesního komplexu, kterým protéká sezónní tok. Hladina spodní vody je celoročně zvýšená.

V rámci biologického hodnocení nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin. Z hlediska výskytu a rozmnožování plazů je lokalita významná pro slepýše křehkého a užovku obojkovou, z pohledu obojživelníků se dá předpokládat výskyt skokana hnědého. Z ornitologického pohledu je lokalita významná pouze v rámci svého zařazení do širšího území lesního komplexu.