Dlouhý Újezd – RVT U Křížku

Název projektu:                Dlouhý Újezd – RVT U Křížku

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_131/0010044

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny, aktivita 4.3.3 Revitalizace a podpora samovolné renaturace vodních toků a niv, obnova ekostabilizačních funkcí vodních a na vodu vázaných ekosystémů

Celkové uznatelné náklady: 2 130 588 Kč
Celková výše podpory EU: 2 130 588 Kč
Kraj: Plzeňský
Datum zahájení realizace projektu: 1.1.2019
Datum ukončení realizace projektu: 5.5.2020

V 60. letech minulého století byla niva toku odvodněna systematickou drenáží, vodní tok byl zatrubněn, niva zorněna. V následujících dekádách došlo k omezení funkce podrobného odvodňovacího zařízení, pozemky přestaly být zemědělsky využívány.

Trubní tok byl vícenásobně přerušen a zaslepen, voda vyvedena do mělkého koryta příp. do plošného rozlivu, tok byl doplněn soustavou 18 tůní (průtočných i odstavených, stálých i periodických) a výsadbou břehových porostů. Hromady kamení slouží jako úkryty plazů. Z hlediska vodohospodářského došlo k výraznému zpomalení odtoku vody z povodí, zvýšení saturace půdního profilu a infiltrace do podzemních vod, a dále k podpoře rozvoje mokřadu v nivě toku. Z hlediska ekologického pak ke zvýšení diverzity území, vytvoření biotopů tekoucí a stojaté vody vč. výsadby vhodných původních druhů dřevin.