Aleje Pelhřimov

 

 

Název projektu:  Ošetření alejí na LS Pelhřimov

Registrační číslo:     CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_029/0002459
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 894 839 Kč
Celková výše podpory EU: 715 871 Kč
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 12.9.2017
Datum ukončení realizace projektu: 12.12.2017

Projekt řešil odborné ošetření stromů v alejích: k.ú. Těchobuz – oboustranné stromořadí lip podél pěšiny ze zámecké zahrady ke mlýnu a studánce, k.ú. Častrov – jednostranné, místy oboustranné stromořadí dubů, klenů a lip podél lesní a turistické cesty a k.ú. Lidmaň – jednostranné stromořadí klenů a lip podél cesty. Celkem bylo ošetřeno 155 stromů. U všech stromů byl proveden odborný bezpečnostní a zdravotní řez, dále stabilizace korun, vazby korun a odstranění suchých nebo staticky nebezpečných jedinců. Odborně provedené ošetření stromů jim výrazně prodlouží jejich životnost. Pro návštěvníky těchto míst bude zajištěna větší bezpečnost.

Fotografie: