Název projektu: Obnova přirozených lesních společenstev v nejvyšších polohách Veřovských vrchů v EVL Beskydy

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_138/0013184

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Celkové uznatelné náklady: 7 213 441,30 Kč
Celková výše podpory EU: 6 131 425,09 Kč
Kraj: Moravskoslezský, Zlínský
Datum zahájení realizace projektu: 28. 4. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 5.2.2024

Cílem projektu je změna druhové skladby porostů, aby v dlouhodobém výhledu došlo k vytvoření porostů s původní druhovou skladbou a zlepšení přírodních poměrů v nejvyšších partiích Veřovických vrchů. Opatření přispívají k zajištění péče o CHKO Beskydy a lokality soustavy Natura 2000 se zacílením projektu do dosavadních smrkových porostů a realizací dojde ke zvýšení biodiverzity porostů s obnovou původní krajinné struktury. Cílem projektu je vytvoření druhově pestrých porostů, ale také diferencovaných porostů v dlouhodobém horizontu i za pomocí podsadeb jedlí, výsevem přípravných dřevin a výsadbou stromů v aleji. Opatření byla provedena na výměře 32,14 ha.