Informační systém LČR

 

 

Název projektu:  LČR: Implementace nového podpůrného informačního systému

 

Registrační číslo CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_028/0006586
Plánovací období 2014 – 2020
Program Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí
Specifický cíl SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT
Číslo výzvy 23
Žadatel Lesy České republiky s. p.
Cíl projektu Cílem projektu je prostřednictvím implementace podpůrných aplikací a systémů (Elektronická spisová služba, Systém pro správu elektronických dokumentů, Integrační platforma, Intranet, Webová prezentace LČR) dosáhnout podstatných finančních i kvalitativních zlepšení v oblasti provozu informační infrastruktury státního podniku Lesy České republiky.
Místo realizace projektu Česká republika
Doba realizace projektu 1. 1. 2015 – 31. 7. 2018
Náklady celkem 14 308 804,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje 14 194 921,33 Kč
Dotace EU 11 478 439,22 Kč
Vlastní zdroje LČR 2 830 364,78 Kč