Aleje v oboře Vřísek

 

 

Název projektu:  Revitalizace alejí v oboře Vřísek

Registrační číslo:     CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_049/0003201
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.2 Posílit biodiverzitu

Celkové uznatelné náklady: 1 587 319 Kč
Celková výše podpory EU: 1 349 221 Kč
Kraj: Liberecký
Datum zahájení realizace projektu: 3. 10. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 31. 10. 2018

Aleje v oboře Vřísek tvoří významný krajinářsko-estetický prvek s celkovým počtem 194 ks dřevin. Ve stromořadích dominují jírovec maďal a dub letní. V rámci projektu bylo vykáceno 57 ks přestárlých jírovců a nahrazeno 78 ks novými. 80 ks jírovců bylo odborně ošetřeno a stabilizováno, došlo i k redukci na torzo. Duby letní ve stromořadích jsou vitální a vyskytují se zde i mimořádně cenná a estetická torza. Duby v počtu 57 ks byly lokálně redukovány a realizovány byly zdravotní řezy. Část těchto dubů je vyhlášeno jako památné stromořadí (ONV Česká Lípa, 1989).

Navržená opatření příznivě ovlivnila druhovou diverzitu. Došlo k stabilizaci kompozičních principů historických alejí, které jsou součástí krajinné památkové zóny Zahrádecko. Byla zajištěna bezpečnost personálu obory a eliminovaly se pády větví na historickou pískovcovou zeď. Mimo jiné se podpořily zájmy ochrany přírody a památkové péče. Nové výsadby jírovců zajistí kontinuální zachování nejen aleje jako krajinotvorného prvku, ale vytvoří novou nabídku biotopů především pro bezobratlé do budoucna.

Fotografie