Duby u Hrotovic

 

 

Název projektu:  Ošetření památných stromů Duby u Hrotovic

Registrační číslo:     CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_055/0004962
Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 301 265 Kč
Celková výše podpory EU: 241 012 Kč
Kraj: Vysočina
Datum zahájení realizace projektu: 14. 9. 2017
Datum ukončení realizace projektu: 28. 11. 2017

Projekt řešil ošetření skupiny 57 památných stromů. Odborné ošetření bylo provedeno v období září – listopad. Ošetřené památné stromy jsou přibližně 200 let staré. Odborně provedený řez jim výrazně prodlouží životnost. Žádný strom nebylo nutné pokácet. Návštěvníci tohoto místa budou mít zajištěnu lepší bezpečnost. Část dřevní hmoty z ošetřených stromů byla uložena do loggerů (broukovišť), určených pro některé druhy brouků, jejichž vývoj je vázán na tlející dřevo a dutiny starých stromů. V rámci entomologického průzkumu byl zjištěn výskyt kovaříka a lesana lodničníka zahrnutých do červeného seznamu bezobratlých ČR, dle kterého jsou klasifikováni jako druhy zranitelné. Kromě zmíněných druhů byl zjištěn zlatohlávek mramorovaný, křivorožec polokřídlý, roháček kozlík nebo tesařík dubový.

Fotografie: