Černá Voda – tůně

Název projektu:            Černá Voda – tůně

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/20_140/0013182

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 859 217,91 Kč
Celková výše podpory EU: 859 217,91 Kč
Kraj: Královéhradecký
Datum zahájení realizace projektu: 17. 8. 2021
Datum ukončení realizace projektu: 14. 12. 2021

Předmětem projektu byla revitalizace nivy toku Černá Voda na území CHKO Orlické hory. Projekt se zabýval návrhem paralelního koryta, tří bočních tůní, úkrytu pro ještěrky, úkrytu pro obojživelníky a broukoviště. Součástí byl i návrh rozdělovacího objektu a vegetačních úprav. Realizované objekty významně přispějí k zadržení vody v krajině, zlepšení krajinného rázu a k rozvoji fauny a flory.

Před realizací se jednalo o nevyužité území podmáčené, biologicky neatraktivní nivní louky, které bude projektem podpořeno a bude využit jeho potenciál v rámci II. zóny CHKO a lokálního biocentra ÚSES, kterého je součástí.

Paralelní koryto o délce 176 m bude sloužit hlavně pro zásobování vodních ploch vodou. Jedná se o drobné koryto přírodního charakteru s hloubkou do 0,5 m. Pro dělení průtoků byl navržen rozdělovací objekt z kulatiny. Rozdělovací objekt je navržen tak, aby do průtoku 34 l/s (Q330d) netekla voda do paralelního koryta. Tůně byly vytvořeny celkem tři, samostatné, o celkové ploše 513 m2 a objemu 302 m3. Jelikož je zde terén značně svažitý, je u každé vytvořen také zemní val s pozvolným sklonem. Val byl tvořen z vykopaného materiálu. Tůně budou zásobeny průceznými žebry z paralelního koryta. Součástí akce bylo i rozvolnění pravého břehu toku v oblasti zaústění paralelního koryta. Stávající svah byl zde příliš strmý. Projekt zahrnoval i výsadbu 251 ks keřů.

Projekt byl navržen jako komplexní revitalizace nivy vodního toku na ploše 0,149 ha (paralelní koryto, tůně, úprava břehu toku a výsadby).