Exkurze jesenických lesníků v Orlických horách

Datum publikace:

Jednou z hlavních priorit činnosti Jesenické lesnické společnosti je sdružování lesníků a jejich vzdělávání formou účasti na školeních, seminářích a odborných exkurzích.

 

K posledním odborným exkurzím patří exkurze, která se uskutečnila ve dnech 23. až 26. června v Orlických horách s tematickou náplní „lesnické hospodaření u velkých soukromých vlastníků lesa“. Celkem třicet devět účastníků exkurze z řad pracovníků LČR, církevních lesů, dodavatelských subjektů a státní správy navštívilo během tří dnů majetek Jana Kolowrata, spravovaný „Správou Kolowratských lesů Rychnov nad Kněžnou“, majetek Kristiny Colloredo Mansfeldové v Opočně a také LČR, s. p., Lesní správy Rychnov nad Kněžnou.

Kolowraté získali panství již v roce 1640 koupí od císařovny Eleonory, kněžny z Mantovy. Hospodařili na něm nepřetržitě až do roku 1948, kdy při revizi pozemkové reformy byly lesy převzaty státem. V roce 1992 jej restituovali o výměře 5100 hektarů. Současným vlastníkem je Jan Egon Kolowrat Krakowský Liebsteinský, který na lesních pozemcích hospodaří prostřednictvím Správy Kolowratských lesů. V jejím čele stojí Ing. Martin Fojt a řídí celkem tři střediska – lesního hospodářství, rybničního hospodářství a Kolowratského zámku Rychnov nad Kněžnou. Středisko lesů vede Ing. Jan Kejzlar, který účastníky exkurze seznámil s některými fakty. Lesy tohoto panství se nacházejí v PLO 25 – Orlické hory a PLO 26 – Předhoří Orlických hor, 14 % jsou lesy ochranné, 39 % lesy zvláštního určení a 47 % lesy hospodářské. Nacházejí se od 2. do 8. lesního vegetačního stupně, kde je nejvíce zastoupen smrk ztepilý (85 %), buk lesní (7 %) a borovice kleč (2 %). V rybničním hospodářství obhospodařují kolem 330 hektarů rybníků, z nichž produkují tržní ryby celoročně. V nabídce jsou zejména kapři, amuři, tolstolobici, líni, cejni, candáti, pstruzi a siveni. Nabízejí zde i lovy divokých kačen. Mají rovněž svoji vlastní zpracovnu ryb, kde je hlavním sortimentem chlazené a uzené ryby. Myslivecky obhospodařují dvě samostatné honitby, kde je zvěř jelení, černá, srnčí, mufloni a bažantnici. Při prohlídce Kolowratského zámku s jeho historií účastníky velmi detailně seznámila kastelánka Ing. Zdeňka Dokoupilová.

Majetek Kristiny Colloredo Mansfeldové obhospodařuje „Správa lesů Opočno“. V roce 1942 byl tento majetek konfiskován ve prospěch německé říše. V roce 1945 byl pak převzat státem. V roce 2001 byl po dlouhých peripetiích navrácen současné majitelce. Dle historického průzkumu byl tento majetek deklarován jako vzor pro lesnické hospodaření v českých zemích. Exkurzi provázel Ing. Ladislav Šimerda, Ph.D., ředitel Správy lesů Opočno. Všechny zaujal zejména proces přeměny smrkových monokultur a pěstování douglasky tisolisté. K té se také svými vědeckými poznatky vyjádřil Ing. Jiří Novák, Ph.D., pracovník VÚLHM, výzkumná stanice Opočno, který je mimo jiné také řešitelem výzkumného úkolu „Uplatnění douglasky tisolisté v lesním hospodářství ČR“. Lesní majetek Kristiny Colloredo Mansfeldové se skládá z dvou části – z lesního majetku „Opočno“, který má 4717 hektarů lesa, z toho 2889 ha lesa hospodářského, 240 ha lesa ochranného a 1588 ha lesa zvláštního určení a lesního majetku „Dobříš“, který má rozlohu 4550 hektarů.

Majetkem ve správě LČR – LS Rychnov nad Kněžnou provázel exkurzi Ing. Jiří Mička, lesní správce. Mimo téma lesů zajistil také prohlídku vojenské pevnosti „Hanička“, „Sýpky – Muzeum Orlických hor“ v Rokytnici v Orlických horách a rozhledny na Anenském vrchu (obnovena v roce 2010, 17 metrů vysoká) a obnoveného Kostela Nanebevzetí panny Marie v Neratově.

Jaromír Latner

Foto: Ladislav Šimerda vypráví v douglaskovém porostu

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód