Ohlédnutí za dotačním období 2007-2013 na Lesní správě Buchlovice

Datum publikace:

V loňském roce byly dokončeny poslední rozpracované projekty, které se v současné době finalizují také z pohledu administrativního. Na Lesní správě Buchlovice byly realizovány projekty krajinotvorné, vodohospodářské, společenské i vzdělávací. Žádosti byly podávány dotačních programů: Operační program životní prostředí, Program rozvoje venkova a Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

 

Na všech projektech pracoval tým lidí, bez jejichž nasazení by nebylo možné projekty realizovat i administrovat. Velké poděkování patří dnes již bývalému lesními správci Ing. Zdeňkovi Zálešákovi, který dosáhl důchodového věku a od podniku odešel v letošním roce.

První projekt na LS Buchlovice byl realizovaný z Programu rozvoje venkova v roce 2008, který byl zaměřený na zvyšování společenské hodnoty lesů formou projektu „Lyžařská běžecká trasa přes Chřiby“, kdy byly vybudovány kryté altány s ohništěm a informační tabule na trase. Celková dotace na projekt činila více než 1 mil. korun.

V rámci kulturního rozvoje a vzdělávání byly podány dvě úspěšné žádosti na přeshraniční projekty. V obou případech partnerem byly Lesy Slovenskej republiky, štátný podnik. V jednom případě se jednalo o podání žádosti z fondu mikroprojektů, kdy byla stávající Lesnická naučná stezka okolo Buchlova doplněná o dřevěné exponáty zvěře. Další projekt byl zaměřen na práci s dětmi (formou lesní pedagogiky) a na vybavení muzea myslivosti a lesnictví Buchlov. U obou přeshraničních projektů byly realizovány akce lesní pedagogiky jak u Lesů České republiky, s.p., na Buchlově, tak také v krásném prostředí Bílých Karpat u zařízení Antonstál Lesů Slovenské republiky. Celkové dotace na přeshraniční projekty činily více než 600 tis. korun.

Z krajinotvorných projektů se jednalo o výsadbu 4 alejí ovocných i lesních dřevin. Vlastní výsadbě a ozelenění předcházela příprava jednotlivých lokalit formou likvidace nežádoucího náletu s odkácením nebezpečných stromů. Jako poslední projekt programovacího období bylo založení arboreta v roce 2014 u muzea lesnictví a myslivosti Buchlov. V arboretu byly vysázeny původní dřeviny a keře Chřibů, včetně ukázky tzv. Slovácké zahrady. Celková výše dotace u obou projektů činila cca 900 tis. korun.


vysazené dřeviny v arboretu lesních
a ovocných dřevin Chřibů

alejová výsadba dřevin u hradu Buchlov

retenční nádrž Močáry před dokončením

informační tabule projektu

Nejvýznamnější projekty byly vodohospodářské, kde se během celého období podařilo v oblasti Chřibů zrealizovat celkem 8 vodních nádrží s několika tůňkami. Jednalo se o samostatné retenční nádrže, nebo o soustavu retenčních nádrží. V průběhu let se měnila výše dotace z původních 90% až na 70% v závěru období. Celková profinancována částka z fondu regionálního rozvoje a Státního fondu životní prostředí překročila 3 mil. korun na projekty zaměřené na optimalizaci vodního režimu.

Všechny projekty byly vybudovány na základě podmínek jednotlivých dotačních programů a vnitropodnikových předpisů. Realizace jednotlivých staveb i výsadeb byla řešena dodavatelským způsobem. Projekty byly řádně dokončeny, jen ve zcela výjimečných případech bylo žádáno o změnu projektu. Změny byly řádné zdůvodněny a odsouhlaseny poskytovateli dotace. Udržitelnost projektů je pět nebo deset let, v závislosti na dotačním programu. U ukončených projektů se v ročních intervalech podávají tzv. průběžné monitorovací zprávy, kde se sleduje stav projektu po dobu udržitelnosti.

Lesní správa Buchlovice má v současné době projednané dva náměty na projekty z operačního programu životní prostředí v programovém období 2014-2020. Jeden z nich se projekčně připravuje u obce Salaš, s předpokladem realizace v roce 2017.

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód