Oprava a modernizace lesní cesty Pod hradiskem

Datum publikace:

Lesní dopravní síť je po lesních porostech sloužících k produkci dříví další důležitou složkou, patřící na spravovaném území do majetku LČR, s. p. Každoročně se vynakládají prostředky k její údržbě a modernizaci. Z ekonomického hlediska je důležité co největší zpřístupnění lesních porostů, což znamená rozšíření hustoty dopravní sítě. Tímto krokem snížíme náklady jak na pěstební činnost, tak těžbu a přibližování dříví.

 

Lesní cesta Pod hradiskem se nachází na revíru Višňové, Lesní správa Znojmo, mezi obcemi Mikulovice a Višňové. Začíná u vodního toku Křepička severozápadně od vodní nádrže Dunajovice, odtud vede údolím Stupešického potoka a v km 1.080 se odklání jižním směrem, kde se napojuje na další lesní cestu Brudecká (zde již proběhla údržba a oprava v minulém roce).

Účelem této stavby nyní byla modernizace a oprava stávající lesní cesty a její prodloužení do nepřístupné části lesního porostu. Celková oprava a modernizace proběhla v délce 1 713 m, přičemž šířka v koruně je cca 3,5 m a neméně důležitá se jeví délka prodloužení ze stávající linky o 728 m. Čela příčných objektů jsou zhotoveny z lomového kamene, nátoky a odtoky do trubních propustků jsou z kamenné rovnaniny. Jelikož cesta vede již zmiňovaným údolím, bylo nutno řešit přítok vody z bočních strží při přívalových deštích proto byl zbudován dřevěný práh s kamennou rovnaninou. ,Spodní průsak vody v úpatí údolí je vyřešen trativodem vyústěným do Stupešického potoka. Dalším zbudovaným prvkem je průleh v místech, kde nebylo možné z hlediska malého spádu umístnit trubní propustek. Zemní pláň byla vyprofilována do jednostranného příčného sklonu 4 %, zpevněna štěrkodrtí a zhutněna. Povrch cesty je zakalen lomovou drtí. Na stavbě je použit přírodní materiál a tím cesta architektonicky ladí s okolím.

Touto stavbou se podařilo zpřístupnit další část lesních porostů jak pro řádné obhospodařování, tak i turistice a případné nutnosti zásahu požární techniky.

Karel Řezáč
technický pracovník pro HIM,
LS Znojmo

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód