Sto let ochrany NPR Černé a Čertovo jezero

Datum publikace:

Dnem 15. prosince 2010 nabývá účinnosti vyhláška Ministerstva životního prostředí o vyhlášení národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero v chráněné krajinné oblasti Šumava. Stane se tak bezmála 100 let od rozhodnutí původního vlastníka o ochraně tohoto území. Lesy České republiky, s. p., si váží jeho přírodních hodnot i historického odkazu předchozích generací. Proto podpořily vyhlášení tohoto území v rozšířené podobě.
cerne-jezero-ze-steny-301x2.jpg 

Oblast Černého a Čertova jezera je významná nejen tím, že tudy prochází hlavní evropské rozvodí, ale i výročím 100 let své cílené ochrany. Ochranu tohoto území poprvé vyhlásil jeho někdejší vlastník kníže Hohenzollern v roce 1911, a to z podnětu zakladatele ochrany přírody v současném pojetí – německého botanika Hugo Conwentze. V roce 1933 se území stalo součástí výnosu tehdejšího Ministerstva školství a národní osvěty č. j. 143.547/33-V ze dne 31. 12. 1933, který (mimo jiné) stanoví:

Normální učební osnovy pro obecné (ľudové) školy … ukládají, aby žactvo bylo vychováváno k lásce k přírodě, k chápání její zákonitosti a krásy, k probouzení lásky k domácímu kraji, k národu a naší vlasti – Československé republice, k poučování o památkách přírodních a kulturních a k pěstování smyslu pro jejich ochranu. Podobně i podle učebních osnov pro střední školy… přírodopisné vyučování nesmí býti v rozporu s ochranou přírody a mravními zásadami, které hlásá.

Ministerstvo školství a národní osvěty připomínajíc tato ustanovení uveřejňuje k informaci profesorských a učitelských sborů a za účelem prohloubení a doplnění přírodopisného a zeměpisného vyučování účelnými a se zřetelem k ochraně přírodních památek připravenými vycházkami (školními výlety) tento seznam chráněných území (reservací), dosud zřízených buď dohodou s majiteli, po příp. na základě ustanovení § 11 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n. (zákona záborového) a § 20 zákona ze dne 30. ledna 1919, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového) za součinnosti Státního pozemkového úřadu.

A Země Česká, XXII. Polit. okres: Klatovy:

Název: Černé a Čertovo jezero na Šumavě; výměra: 174,86 ha; doba založení: 1911, důvod ochrany: pralesová reservace (úplná) vysokých poloh, vynikající geologicky, geomorfologicky a květenou skalní, horských niv, lesů a jezera (šídlatka), porosty pralesového charakteru; správa: státní lesní správa v Železné Rudě.“

Přestože se ani tomuto území nevyhýbají ničivé přírodní živly, neztratilo dodnes nic na své hodnotě. I proto dochází k jeho vyhlášení, dokonce v rozšířené podobě. Nově vyhlášená národní přírodní rezervace Černé a Čertovo jezero má rozlohu 207,7 ha. Předmětem její ochrany jsou přirozená lesní společenstva horských smrčin, kyselých bučin, ledovcových karů, sutí, balvanitých polí a stojatých oligotrofních vod ledovcových jezer. Dále vzácné a ohrožené druhy rostlin a živočichů, zejména populace kriticky ohroženého druhu rostliny šídlatky jezerní (Isoëtes lacustris), rostoucí na dně Černého jezera. V neposlední řadě pak typy lesních i nelesních přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jinými právními předpisy vyhlášena evropsky významná lokalita Šumava a stejnojmenná ptačí oblast.

I zásluhou současného lesního hospodáře, kterým je podnik Lesy České republiky, zůstává toto území zachováno pro další generace.

RNDr. Jiří Stonawski,
Odbor lesního hospodářství a ochrany přírody
Foto: Ing. Petr Najman

Související články

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

CAPTCHA kód