Klevetovský potok v Klevetově: SO 01 – retenční přehrážka

 

 

Název projektu: Klevetovský potok v Klevetově: SO 01 – retenční přehrážka v ř. km 0,654

Registrační číslo: 19/008/08310/564/000721

Program rozvoje venkova, Opatření 8 Investice do rozvoje lesních oblastí a zlepšování životaschopnosti lesů

Operace 8.3.1 Zavádění preventivních opatření v lesích

Celkové uznatelné náklady: 1 727 376 Kč
Celková výše podpory EU: 855 051
Příspěvek z národních zdrojů: 872 325 Kč
Kraj: Jihomoravský
Datum zahájení realizace projektu: 04. 08. 2020
Datum ukončení realizace projektu: 15. 06. 2021

 

Účelem tohoto projektu byla výstavba nové retenční přehrážky, která se nachází nad zastavěným územím místní části města Letovice s názvem Klevetov. Přehrážka v ř. km 0,654 je umístěna na vodním toku Klevetovský potok v hluboké strži obklopené lesními porosty pro zachytávání hrubých splavenin. Těleso přehrážky je provedeno jako železobetonový monolit s kamenným obkladem na koruně a vzdušné straně v pohledových částech a je opatřeno dvěmi okny pro převádění běžných průtoků. Prostor pod přehrážkou – spadiště je opevněno těžkou kamennou rovnaninou. Celou konstrukci spadiště ukončuje betonový předpráh. Výsledkem realizace je zabránění nadměrnému transportu splavenin unášeného tokem a jeho následném usazování v korytě a intravilánu obce. Stavba svým charakterem přispívá k ochránění obyvatelstva před účinky povodňových průtoků v korytě toku.