Kobylí potok

Název projektu:              Kobylí potok v km 0,000-0,725

Registrační číslo: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17_051/0009045

Prioritní osa 4, specifický cíl 4.3 Posílit přirozené funkce krajiny

Celkové uznatelné náklady: 3 964 158,86 Kč
Celková výše podpory EU: 3 964 158,86 Kč
Kraj: Moravskoslezský
Datum zahájení realizace projektu: 1. 7. 2019
Datum ukončení realizace projektu: 30. 6. 2021

Projekt je revitalizací Kobylího potoka. Místo původního prizmatického koryta lichoběžníkového tvaru opevněného betonovými prvky je zde vytvořeno členité koryto vodního toku s proměnlivou šířkou, sklonem svahů i dna. Kynetou je voda soustředěna při menších průtocích do úzkého profilu a tím je zachován vodní sloupec a zároveň také vytvořeny vhodné podmínky pro migraci a pobyt vodních živočichů, zejména střevle potoční, vyskytující se v toku sezónně v období tření. Po místně rozšířené dno je lokálně přehrazeno vzdouvacími prahy, které nadržují vodu do tůní a mikrotůní. Pata koryta je stabilizována kameny, jež vytvoří vhodné úkryty pro vodní živočichy. Na několika místech je v jinak neopevněném dně kamenný zához pro zvýšení rozmanitosti toku a změnu charakteru proudění. Prodloužením trasy toku je snížen podélný spád, čímž je zpomalen odtok z území a podpořeno zadržování vody v krajině. Revitalizované koryto je vhodně doplněné nově vysazeným břehovým porostem zahrnujícím stromy i keře. Podpořena je také rekreační funkce toku, a to zřízenými přístupy ke korytu a na ně navazující pochůzné bermy v těsné blízkosti toku.